Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Nant Gwrtheyrn
Mae Nant Gwrtheyrn yn darparu cyrsiau preswyl Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Cyrsiau Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn

Defnyddir dulliau addysgu iaith llwyddiannus ac anffurfiol sy'n mynd law yn llaw â ffyrdd eraill o ddysgu'r iaith. Mae ein cyrsiau ni yn atodol i gyrsiau darparwyr eraill ac maent yn gyfle gwych i ymarfer, adolygu a chynyddu hyder wrth siarad.

Mae'r cyrsiau yn rhoi cyfle i bobl ymarfer pob sgil ieithyddol - siarad, darllen, gwrando ac ysgrifennu - ond rhoddir pwyslais arbennig ar ddatblygu hyder i siarad yr iaith, drwy eich annog i fanteisio ar bob cyfle i ymarfer eich Cymraeg yn ystod eich cyfnod yn y Nant. Mae ein tiwtoriaid profiadol yn gallu addasu rhywfaint ar gynnwys bob cwrs yn unol ag anghenion y grŵp, a chan na fyddwch chi byth mewn dosbarth o dros 14 o bobl byddwch yn siŵr o gael digon o sylw unigol.

Mae croeso i chi gysylltu â ni am ragor o wybodaeth 01758 750334

 

Nant

Profiad unigryw i bawb sy'n dysgu Cymraeg

Yma yn Nant Gwrtheyrn ein nod ydy rhoi'r profiad gorau bosibl i chi o ddysgu Cymraeg, a'r gefnogaeth i gyrraedd eich nod personol chi.

Mae pobl yn dysgu Cymraeg am lawer o resymau gwahanol: er mwyn gwaith, er mwyn y teulu, er mwyn teimlo'n rhan o'r gymuned, i enw rhai. Ond beth bynnag ydya'ch rheswm chi dros ddysgu'r iaith, dylai'r broses fod yn un bleserus ac yn un sy'n rhoi boddhad.

0%
o ddysgwyr yn awyddus i ddychwelyd i'r Nant
0%
o ddysgwyr yn nodi bod ein dulliau dysgu yn Rhagorol neu Dda iawn
Dysgwyr Nant

Gwersi

Fel arfer, bydd y gwersi Cymraeg yn cael eu cynnal yn y Plas, cartref rheolwr y chwarel ers talwm. Mae'r ystafelloedd wedi eu dodrefnu â'r cyfarpar diweddaraf i'n galluogi i gynnig amrywiaeth o ddulliau dysgu, yn cynnwys dulliau traddodiadol. Os yw'r tywydd yn caniatâu, rydym yn ymdrechu i gynnal ychydig o weithgareddau y tu allan i'r dosbarth gan wneud y mwyaf o'r adnoddau naturiol sydd gennym o amgylch y safle.

Llety

Bydd myfyrwyr sy'n mynychu ein cyrsiau preswyl Cymraeg yn aros yn hen fythynnod y chwarelwyr sydd bellach wedi eu huwchraddio i safon llety grŵp 5*. Mae pob ystafell wedi'i dodrefnu gyda dodrefn derw wedi eu gwneud â llaw yng Nghymru a charthen draddodiadol Gymreig ar bob gwely. Mae gennym ystafelloedd sy'n addas ar gyfer cadeiriau olwyn.

Eich amser rhydd...

Gall myfyrwyr ddefnyddio'r lolfa yn y Plas drwy gydol eu hamser yn y Nant. Mae'r lolfa yn ystafell gyfleus i astudio neu i ymlacio ynddi gyda'r nos. Bydd Caffi Meinir yn agored yn ystod eich amser yn y Nant a bydd y staff yno yn fwy na hapus i hybu eich defnydd o'r Gymraeg. Bydd cyfle i fyfyrwyr ymweld â'r arddangosfeydd treftadaeth a'r tŷ cyfnod tra maen nhw'n aros yn y Nant, a dysgu am hanes yr ardal unigryw hon.

Y cwrs gorau i chi...

Rydym yn annog myfyrwyr i drafod eu hanghenion gyda thiwtor ymlaen llaw ac rydym yn anelu at gael pob myfyriwr ar y cwrs sydd fwyaf addas ar gyfer ei anghenion personol:

Os ydych chi'n ansicr o'ch lefel...

Awgrymwn eich bod yn cysylltu â thiwtor yn Nant Gwrtheyrn i drafod eich anghenion trwy ffonio 01758 750334. Ni fydd y tiwtor ar gael bob amser gan y bydd yn dysgu, ond bydd aelod o staff y Swyddfa yn cymryd eich manylion ac yn trefnu i'r tiwtor gysylltu â chi cyn gynted ag sy'n bosib.

Mae ein tiwtoriaid yn hapus bob amser i'ch helpu i ddewis y cwrs gorau ar gyfer eich anghenion chi.

Sut i archebu...

Gallwch archebu cwrs arlein neu dros y ffôn.

Cynigir gostyngiad o 10% oddi ar unrhyw gwrs i unrhyw un sydd heb fod mewn gwaith llawn amser. Anfonwch dystiolaeth ddilys, e.e. cerdyn myfyriwr, tocyn bws/trên am ddim, gyda'ch ffurflen archebu os gwelwch yn dda. Dylech nodi eich bod yn hawlio'r gostyngiad ar eich ffurflen gais.

Dysgwyr Gwynedd a Môn - Ffoniwch ni (01758 750334) i holi am gynigion arbennig i drigolion lleol.

Ni ellir hawlio dau ostyngiad gyda'i gilydd.

Yn 2012, roedd cyrsiau iaith Nant Gwrtheyrn yn 30 oed. I ddathlu, cynhyrchodd ein dysgwyr Uwch 2 (25 - 29 Mehefin) ffilm fer o'u profiadau wrth fynd ati i ddysgu'r iaith Gymraeg. Mwynhewch!

Beth sy’n gwneud y profiad yn wahanol i ddysgu Cymraeg mewn lleoliadau eraill?

  • dysgu’n gyflym ar ein cyrsiau dwys
  • lleoliad trawiadol lle y byddwch ynghanol siaradwyr Cymraeg sydd yma i’ch helpu
  • cyfle i ddefnyddio eich Cymraeg yn y gymuned leol
  • dwy noson o adloniant Gymraeg.

Ble fydda i’n aros?

  • llety grŵp en-suite 5* sengl
  • caffi trwyddedig gydag amrywiaeth eang o fwyd
  • rydym hefyd yn croesawu myfyrwyr dyddiol.

Unrhyw beth arall?

  • mae Nant Gwrtheyrn yn safle treftadaeth pwysig
  • arddangosfeydd hanes yn y capel
  • tŷ cyfnod yn dangos bywyd chwarel ar ddiwedd y 19eg ganrif.