Mae partneriaeth rhwng Coleg Cambria a chwmni Popeth Cymraeg yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan yn ardaloedd Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Mae gan bawb wahanol resymau dros ddysgu’r Gymraeg – i gefnogi plant mewn addysg Gymraeg, efallai, neu i ehangu cyfleoedd gwaith.

Os wyt ti’n awyddus i wella neu ymarfer dy Gymraeg, neu os wyt ti’n chwilio am gwrs i ddechreuwyr ar gyfer ffrind neu berthynas ffonia 01978 267596 neu learncymraeg@cambria.ac.uk (Siroedd Wrecsam a'r Fflint) a 01745 812287 neu gwybod@popethcymraeg.com (Sir Ddinbych).

globe
cymraeg

“O Lundain yn wreiddiol, symudais i Wrecsam 10 mlynedd yn ôl a mynychu dosbarthiadau Cymraeg min nos. Mae gen i dair merch sydd, fel fy mhartner, yn siarad Cymraeg iaith gyntaf. Roeddwn i’n teimlo ei bod hi'n bwysig siarad Cymraeg gyda fy merched, fy mhartner a fy nheulu ac mae’n ffordd o gadw’r iaith yn fyw.”

IAN CLARKE

Ymunwch efo'n Ysgolion Haf yn siroedd Wrecsam, Fflint a Dinbych!

Tesco

Cymraeg yn y Cartref i Rieni

Mae rhieni a phlant bach wedi bod yn elwa o ddosbarthiadau Dysgu Cymraeg a gynhaliwyd gan Goleg Cambria yn rhan o Bartneriaeth Dysgu Cymraeg y Gogledd Ddwyrain.

Cynhaliwyd sesiynau wythnosol yn yr ystafell gymunedol yn siop Tesco Wrecsam. Yn ystod y dosbarth ‘Cymraeg yn y Cartref’, roedd yr oedolion cael y cyfle i ddysgu Cymraeg tra roedd y plant yn mwynhau chwarae, canu a gwrando ar straeon drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dywedodd Nathan Woods, 37 oed o Wrecsam a fynychodd y dosbarth:

“Dwi’n dysgu Cymraeg er mwyn gallu helpu fy mhlant, sy’n mynd i ysgol cyfrwng Cymraeg, gyda’u gwaith cartref.”

Dywedodd Mhairi McLaren, 34 oed o Wrecsam a fynychodd gyda’i mab:

“Dwi wir wedi mwynhau dysgu’r iaith a gallu dysgu ac ymarfer gyda fy mab gartref. Mae mynychu’r dosbarth wedi helpu fy hyder gan nad ydw i wedi siarad Cymraeg ers gadael yr ysgol.”

Dywedodd Emma Burton, tiwtor Dysgu Cymraeg yng Ngholeg Cambria:

“Mae hi’n wych gweld y rhieni yn dysgu’r iaith gyda’u plant, ac rydym wedi cael amser bendigedig yn dysgu trwy ganeuon a straeon tra mae’r plant yn mwynhau chwarae ac ymuno â ni.”

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.