Llywodraethiant

Cwmni y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol


Cwmni Cyfyngedig dan warant a heb gyfalaf cyfrannau yw’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Unig aelod y cwmni o dan y Memorandwm Cymdeithasu yw Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Er mwyn sefydlu a rhedeg cwmni cyfyngedig dan warant penodwyd Bwrdd Cyfarwyddwyr. Cyfarwyddwyr cyntaf y cwmni yw yr Hybarch Randolph Thomas, Eifion Griffiths a Maria Stedman.

Bydd agweddau cyfansoddiadol a chorfforaethol y Ganolfan yn gyfrifoldeb i Fwrdd Cyfarwyddwyr Cwmni y Ganolfan.

Bwrdd Ymgynghorol Cwmni y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Mae Erthyglau Cymdeithasu y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn egluro y bydd y Cyfarwyddwyr yn penodi Bwrdd Ymgynghorol.

Swyddogaeth Bwrdd Ymgynghorol y Ganolfan o dan yr Erthyglau Cymdeithasu yw sicrhau bod y Ganolfan:

  • yn cyflawni ei hamcanion strategol o ran maes Cymraeg i Oedolion drwy weddnewid y ddarpariaeth i ddysgwyr
  • yn cyflenwi gwasanaethau i faes Cymraeg i Oedolion yn unol â’r weledigaeth a’r blaenoriaethau a gyflwynwyd yn y cais llwyddiannus i Lywodraeth Cymru
  • yn cytuno ar dargedau cenedlaethol ar gyfer y maes.


Pwyllgor Craffu Llywodraeth Cymru

Yn ogystal â derbyn cyngor gan y Bwrdd Ymgynghorol, fe fydd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn atebol i Lywodraeth Cymru. Bydd gwaith y Ganolfan yn cael ei archwilio gan Bwyllgor Craffu annibynnol a sefydlwyd gan y Llywodraeth.

Rȏl y Pwyllgor fydd craffu ar waith y Ganolfan ar ran Llywodraeth Cymru a chynghori Llywodraeth Cymru ar faterion megis gwerth am arian a sut y mae’r Ganolfan yn ymateb i bolisïau Llywodraeth Cymru.