Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Fframwaith Cytundeb Hyfforddiant Iaith Gymraeg

Fframwaith Cytundeb Hyfforddiant Iaith Gymraeg

Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi sefydlu Fframwaith Hyfforddiant Iaith Gymraeg ar gyfer sefydliadau sydd yn dymuno pwrcasu hyfforddiant Cymraeg. Gall y sefydliadau hyn gynnwys:

 • Llywodraeth Cymru
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Awdurdodau Lleol
 • Sector Gyhoeddus
 • Trydydd Sector
 • Gwasanaethau Brys
 • Addysg Bellach ac Addysg Uwch
 • Cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru
 • Sector breifat (SME)

Y rhaglen o gyrsiau sydd ar gael trwy’r Fframwaith:

 • Cwrs lefel Mynediad
 • Cwrs lefel Sylfaen
 • Cwrs lefel Canolradd
 • Cwrs lefel Uwch
 • Cwrs lefel Hyfedredd
 • Tiwtor un-i-un
 • Dysgu cyfunol (rhan yn y dosbarth a rhan ar-lein)
 • Cyrsiau Preswyl tri neu bum niwrnod
 • Cyrsiau ar-lein
 • Hyfforddiant am y Gymraeg

Cyfrifoldeb y cyflogwr

 • Bydd cost i’r cyflogwr ynghlwm â chynnal y cyrsiau ar y Fframwaith hwn.
 • Y cyflogwr fydd yn gyfrifol am gwblhau'r broses ‘cystadleuaeth bellach’ i ddarganfod darparwr hyfforddiant;
 • Y cyflogwr fydd yn gyfrifol am nodi anghenion y cwrs yn unol â lefel, oriau, amserlen, anghenion dysgu. Mae modd derbyn cymorth gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol;
 • Y cyflogwr fydd yn gyfrifol am nodi gwybodaeth am strwythur y sefydliad, eu cwsmeriaid, strwythur rheoli a gweithredu, a diwylliant a swyddi. 

Darparwyr sydd ar y Fframwaith Cytundeb Hyfforddiant Iaith Gymraeg

Dewiswyd y darparwyr isod yn dilyn proses gystadleuol, agored trwy Gwerthwch i Gymru yn mis Ebrill 2017. Cyfrifoldeb y darparwr hyfforddiant yw cynnig gwasanaeth hollol gynhwysol, ansawdd dysgu o safon uchel gyda thiwtoriaid cymwysedig. Disgwylir i’r darparwr gynnal asesiad cychwynnol gan sicrhau bod amrywiadau rhesymol ble mae gan ddysgwyr anghenion ychwanegol.

Cyfnod

Cyfnod y Cytundeb Fframwaith fydd tair blynedd gyda’r posibilrwydd am estyniad o ddwy flynedd.

Cystadleuaeth Bellach

Y cyflogwyr fydd yn gyfrifol am gomisiynu’r hyfforddiant iaith Gymraeg, trwy broses ‘gystadleuaeth bellach’. Gall y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol gyflenwi templed.

Wrth fynd trwy’r broses cystadleuaeth bellach disgwylir i’r cyflogwyr ofyn i ddarparwyr ddarparu costau ar gyfer y cwrs/cyrsiau y gofynnir amdano, gan gynnwys costau lleoliad, costau rheoli a gweinyddu’r cwrs, cyflogi tiwtoriaid ac adnoddau dysgu.  

Rhestr o’r darparwyr

 

Darparwr  Sefydliad Enw Cyswllt Cyswllt e-bost Rhif Ffon
Rhanbarth Gogledd Cymru (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Fflint, Dinbych, Wrecsam)
Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin Prifysgol Bangor  Ifor Gruffydd i.gruffydd@bangor.ac.uk 01248 382929
Dysgu Cymraeg Gogledd Ddwyrain Coleg Cambria Llinos Roberts  llinos.roberts@cambria.ac.uk 01978 267927
Rhanbarth Canolbarth Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Gâr, Sir Benfro, Abertawe, Castell Nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr)
Dysgu Cymraeg Ceredigion, Powys a Sir Gâr Prifysgol Aberystwyth Sion Meredith stm@aber.ac.uk 01970 628599
Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe Iestyn Llwyd i.llwyd@abertawe.ac.uk 01792 604308
Dysgu Cymraeg Sir Benfro Cyngor Sir Benfro Mairwen Jones mairwenjones@sky.com 01348 875494
Dysgu Cymraeg Sir Gâr Cyngor Sir Gâr Siân Merlys smerlys@sirgar.gov.uk 01267 246861
Ymgynghoriaith Ymgynghoriaith Dr Rachel Heath Davies rachel@ymgynghoriaith.cymru 029 2236 2106
Rhanbarth De Cymru (Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tydfil, Casnewydd, Sir Fynwy, Blaenau Gwent, Torfaen, Caerffili)
Dysgu Cymraeg Morgannwg Prifysgol De Cymru Annalie Price annalie.price@decymru.ac.uk  01443 483600
Dysgu Cymraeg Y Fro Cyngor Bro Morgannwg Mared Furnham mnfurnham@valeofglamorgan.gov.uk 01446 733762
Dysgu Cymraeg Caerdydd Prifysgol Caerdydd Lowri Bunford-Jones Bunford-JonesL1@cardiff.ac.uk 029 20879226
Dysgu Cymraeg Gwent Coleg Gwent Geraint Wilson Price geraint.wilsonprice@coleggwent.ac.uk 01495 333710
Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe Iestyn Llwyd i.llwyd@abertawe.ac.uk 01792 604308
Ymgynghoriaith Ymgynghoriaith Dr Rachel Heath Davies rachel@ymgynghoriaith.cymru 029 2236 2106
Arall
Nant Gwrtheyrn Nant Gwrtheyrn Mair Saunders mair@nantgwrtheyrn.org 01758 750908
IAITH: y ganolfan cynllunio iaith IAITH: y ganolfan cynllunio iaith Siwan Tomos siwan.tomos@iaith.eu 01745 222052