Defnyddio'r Gymraeg

Defnyddio'r Gymraeg

Canolfannau a Chymdeithasau Cymraeg

Ar hyd a lled Cymru mae 'na ganolfannau Cymraeg, gan gynnwys Saith Seren yn Wrecsam, Tŷ Tawe yn Abertawe, Theatr Soar, Merthyr Tudful a'r Atom yng Nghaerfyrddin. Maen nhw'n cynnal dramâu, gigs, darlithoedd a digwyddiadau cymdeithasol eraill.

Mae gan nifer o bentrefi a threfi gymdeithas Gymraeg leol, yn eu plith Clwb y Dwrlyn ym Mhentyrch ger Caerdydd a Chymdeithas Gymraeg Trefynwy. Mae rhestr o'r cymdeithasau a'r sefydliadau yma ar wefan Y Lolfa.

Y tu allan i Gymru, yn Llundain a Lerpwl yn ogystal â Gogledd America, Hong Kong ac Ewrop, mae cymdeithasau Cymraeg yn cefnogi Cymry oddi cartref. Cymer olwg ar ein tudalen Siarad Cymraeg Oddi Cartref.

Mentrau Iaith

Mae 24 Menter Iaith drwy Gymru, a’u pwrpas yw hybu’r Gymraeg yn lleol.  Ym mhob ardal mae’r Mentrau yn trefnu gweithgareddau ar gyfer oedolion a phlant, o wersi yoga a chlybiau chwaraeon i ddosbarthiadau coginio, gwnïo a chynganeddu. Mae mwy o wybodaeth yma

Cerddoriaeth

Un ffordd wych o gymdeithasu yw trwy ganu mewn côr ac mae 'na gorau meibion, merched a chorau cymysg ym mhob cwr o’r wlad. Mae rhai, fel Côr y Dysgwyr Ceredigion, yn arbennig ar gyfer dysgwyr. Am restr o gorau Cymru – yn ogystal â cherddorfeydd a bandiau pres - cymer olwg ar wefan Tŷ Cerdd

Mynd Am Dro

Mae Cymdeithas Edward Llwyd yn trefnu teithiau cerdded wythnosol drwy gydol y flwyddyn. Grwpiau lleol yw Cymdeithas EryriAntur Stiniog, Cerddwyr Cylch Teifi a Chlwb Cerdded Pontarddulais sydd hefyd yn trefnu teithiau cerdded tywysedig yn y Gymraeg ac yn cynnig cyfle i sgwrsio wrth gerdded.

Y Traddodiad Gwerin

Mae dros 20 o grwpiau dawnsio gwerin ledled Cymru. Gelli di ddarllen am hanes dawnsio gwerin ar wefan Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru.

Trac yw mudiad Datblygu Gwerin Cymru sy'n hyrwyddo a datblygu traddodiadau cerdd a dawns Cymru.  Bob mis Awst, mae Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru yn cyhoeddi cylchgrawn o'r enw ‘Canu Gwerin’ ac yn trefnu gweithgareddau yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Gwyddoniaeth

Un o'r llefydd gorau i gael blas ar wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yw Pafiliwn Technoleg yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst. 

Ymhlith y cymdeithasau gwyddonol sy'n defnyddio’r Gymraeg yn gyson mae Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd a Chymdeithas Wyddonol Gwynedd.

Eisteddfodau Lleol

Mae dros gant o eisteddfodau lleol yn cael eu cynnal bob blwyddyn ar draws Cymru - y rhan fwyaf ohonyn nhw wedi eu cefnogi gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru. Mae nifer o ddarparwyr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn cynnal Eisteddfodau y Dysgwyr. Mae 'na fwy o wybodaeth am eisteddfodau ar ein tudalennau digwyddiadau a gwyliau.

Gwirfoddoli

Os oes gen ti amser sbâr, beth am wirfoddoli?  Mae bob amser angen gwirfoddolwyr i roi help llaw gyda rhai o'n gwyliau Cymraeg. Os wyt ti'n hoff o hanes neu arddio, yna mae nifer o'n safleoedd a gerddi hanesyddol yn chwilio am wirfoddolwyr sy'n medru cyfarch a sgwrsio yn Gymraeg gydag ymwelwyr. Mae gwybodaeth gyffredinol am wirfoddoli ar gael ar wefan Gwirfoddoli Cymru.

Chwaraeon

O rygbi i rwyfo, pêl-rwyd i bêl-droed, mae chwaraeon yn cynnig cyfleoedd gwych i gwrdd â siaradwyr Cymraeg a dysgwyr. Mae yna nifer o glybiau chwaraeon sy'n cefnogi'r iaith. Cysyllta gyda dy Fenter Iaith leol i holi beth sydd ar gael yn dy faes di. 


Cysylltiadau defnyddiol