Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 12/08/2019
Gorffen: 16/08/2019
Dydd Llun - Dydd Gwener
09:30 - 17:30
Lleoliad
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NL

Cwrs Uwch ii - Rhan 1 a 2

Uwch

CWRS WYTHNOS: UWCH II RHAN 1+2 – Lluniaeth Llawn Dyma gyfle i ymarfer trafod pynciau a themâu o bob math. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau darllen, ysgrifennu a gwrando. Cwrs sy’n rhoi cyfle i’r myfyrwyr astudio diwylliant y Cymry drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd pob cwrs yn wahanol er mwyn gofalu y gall myfyrwyr ei fynychu fwy nag unwaith, ond bydd pob cwrs yn cynnwys elfennau o’r canlynol: • hanes • llenyddiaeth • atyniadau lleol Mae pob cwrs Uwch 2 yn addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg (lefel Uwch) neu Gymry Cymraeg sydd eisiau dysgu mwy am eu hanes a’u diwylliant Cymreig. 

Arwyr a Dihirod

Dyma gwrs sydd yn edrych ar rai o’r arwyr a dihirod sy’n gysylltiedig â Chymru mewn rhyw ffordd neu’i gilydd.  Bydd sawl enw cyfarwydd ac efallai rhai anghyfarwydd ac annisgwyl yn eu plith.  Dyma gyfle i chi gael trin a thrafod y cymeriadau a’u sefyllfaoedd gan fod arwr un person yn aml iawn yn ddihiryn i berson arall.  Cewch gyfle i drafod straeon a phynciau sydd yn dal yn ddadleuol hyd heddiw.  Mae’r straeon oll yn wir, ddiddorol, unigryw a rhai yn greulon tu hwnt.  Mae barn pawb yn bwysig a chewch gyfle i edrych ar ddwy ochr pob stori cyn penderfynu ai arwyr neu ddihirod ydyn nhw yn eich barn chi.

Bydd diwrnod yn cael ei neilltuo ar gyfer ymweld â Charchar a Llys Caernarfon.  Cewch hanesion lu yma a chawn orffen ein taith gyda mwy o hanes yn Nhafarn y Blac Boi yng Nghaernarfon.  Yma, cawn gyfle i ymlacio, siarad Cymraeg a mwynhau sgwrs dros ambell i beint o gwrw Cymraeg. 

Bydd y cwrs yn edrych ar gymeriadau tra gwahanol ac yn gofyn llawer o gwestiynau:

Ai Mary Prout oedd yn gyfrifol am ladd ei babi?

A oedd unrhyw sail i gyhuddo Gwen Ferch Ellis o fod yn wrach?

Llwyddodd Howard Marks i dwyllo’r system: arwr neu ddihiryn oedd o felly?

A oedd yn deg crogi Ruth Ellis am ‘drosedd o serch’?

Pam nad ydy David Lloyd George, y gwleidydd arbennig a sefydlydd y wladwriaeth les, yn cael ei gofio fel arwr cenedlaethol gan bawb?

Priododd Catrin o Ferain bedair gwaith, ond oedd yna rywbeth sinistr ynglŷn â marwolaethau ei thri gŵr cyntaf?

Saunders Lewis oedd arwr llosgi’r ysgol fomio a darlith tynged yr iaith, ond oedd yna ochr arall ffasgaidd a gwrth-semitaidd iddo?

Ac yn olaf, beth am Undeb Rygbi Cymru a’i berthynas â’r iaith Gymraeg?  Do, gwelwyd sêr o fri fel Ray Gravelle a Shane Williams ond beth am y chwaraewyr hynod addawol na chafodd gyfle?  Pam?

Ar ddiwedd pob achos, chi fydd y rheithgor a fydd yn penderfynu oedd y cymeriadau yma yn euog neu’n ddieuog.

Tiwtor:

Rhodri Trefor

Dw i o Langefni, Ynys Môn yn wreiddiol, ond wedi bod yn byw yng Nghaerdydd ers deng mlynedd ac wedi symud yn ôl i’r gogledd, i Gaernarfon, yn ddiweddar.  Mi es i i Goleg y Drindod i astudio Theatr, Cerdd a’r Cyfryngau yn 2001.  Yn dilyn hynny mi fûm i’n dilyn gyrfa  fel actor am dros bymtheng mlynedd, yn y theatr yng Nghymru ac ar raglenni S4C.  Mi es i’n ôl i Brifysgol Aberystwyth i wneud cwrs TAR yn 2016 er mwyn hyfforddi i fod yn athro, ac yna dysgu Drama a Chymraeg yn Ysgol Gartholwg ym Mhontypridd.  Tra’n gweithio yno dechreuais ddysgu Cymraeg i oedolion dros Skype gan fwynhau'r profiad yn ofnadwy, a hynny sydd wedi fy arwain i at weithio’n llawn amser fel tiwtor Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn.  Mae gen i ddiddordeb mawr mewn unrhyw beth sy’n ymwneud â drama a dw i’n mwynhau mynychu’r theatr yn fawr. O fod wedi gweithio fel actor a chwarae sawl dihiryn, mae edrych ar y ddwy ochr i bob cymeriad a phob stori yn rhywbeth sy’n dod yn naturiol ac o ddiddordeb i mi. Dyma pam y penderfynais i edrych ar rai o’r achosion yma a cheisio canfod straeon sydd â dwy ochr amlwg iddynt.