Hysbysiad Preifatrwydd y Dysgwyr

Mae’r hysbysiad hwn yn rhoi gwybodaeth am y cyrsiau Cymraeg i Oedolion (“y Cwrs”) a sut mae’r Ganolfan Genedlaethol Dysgu Cymraeg (“y Ganolfan”) yn casglu, prosesu a rhannu eich data personol gyda [darparwyr y cwrs] (“y Darparwyr”) a’n cyllidwr, Llywodraeth Cymru (“y Llywodraeth”).

At ddibenion y gyfraith diogelu data gymwys gan gynnwys Deddf Diogelu Data Act 1998 a, phan ddaw i rym ar 25 Mai 2018 y Rheoliad Cyffredinol Diogelu Data (Rheoliad (EU) 2016/679) (“Cyfraith Diogelu Data”), y Ganolfan o Ffordd y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EP yw Rheolwr Data y wybodaeth mae’n gasglu gennych.

Pa wybodaeth fydd y Ganolfan yn gasglu?

Bydd y Ganolfan yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch trwy gydol eich holl ymwneud â’r Ganolfan. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft:

 • Enw Llawn
 • Dyddiad Geni
 • Cyfeiriad
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhywedd
 • Ethnigrwydd
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Ysgol ddiwethaf a fynychwyd
 • Cymhwyster uchaf
 • Unrhyw anawsterau dysgu sydd gennych
 • Unrhyw broblemau yn ymwneud ag iechyd
 • Manylion y cwrs
 • A wnaethoch gwblhau Cwrs Cymraeg o’r blaen, unrhyw gymwysterau y gwnaethoch ymgeisio amdanynt ac a gafwyd o’r blaen
 • Perfformiad ar y Cwrs (gan gynnwys presenoldeb, unrhyw ganlyniadau cymwysterau, lle bo angen)
 • Unrhyw wybodaeth fyddai’n ein helpu i wneud addasiadau rhesymol i chi
 • Unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych i’r Ganolfan mewn ffurflenni cysylltu neu trwy ohebiaeth

Mae gwybodaeth bersonol hefyd yn cynnwys categorïau arbennig o ddata personol. Data yw hyn am eich tarddiad hil neu ethnig, barn wleidyddol, cred grefyddol neu athronyddol, aelodaeth o undeb llafur, data genetig a biometrig, data am eich iechyd, neu dueddfryd rhywiol. Os bydd y Ganolfan yn casglu’r wybodaeth hon gennych yn ystod eich amser ar y Cwrs, efallai y gofynnir i chi roi cydsyniad penodol.

Pam bod y Ganolfan yn prosesu fy ngwybodaeth bersonol ac i beth mae’n cael ei ddefnyddio?

Bydd y Ganolfan yn prosesu eich gwybodaeth at ddibenion:

 • eich ymrestru ar y Cwrs
 • dyrannu darparwr i chi
 • cefnogaeth yn ystod eich amser ar y Cwrs ac wedi hynny (lle bo angen)
 • rhedeg y Cwrs o ddydd i ddydd
 • monitro cwblhau a chynnydd ar y Cwrs
 • adrodd ar bresenoldeb a sut mae’r Cwrs yn mynd
 • adrodd i Lywodraeth Cymru ar y Cwrs

 O ble bydd y Ganolfan yn casglu gwybodaeth?

 • Gwybodaeth a roddwch i’r Ganolfan - Bydd y Ganolfan yn casglu gwybodaeth yn uniongyrchol gennych pan fyddwch yn cysylltu â’r Ganolfan neu pan fyddwch yn ymrestru trwy’r Ffurflen Gofrestru ymlaen at un o’r Cyrsiau.
 • Gwybodaeth mae’r Ganolfan yn dderbyn gennych gan y Darparwr.
 • Gwybodaeth mae’r Ganolfan yn dderbyn gennych o ffynonellau eraill megis tiwtor eich Cwrs.

Gall gwybodaeth gael ei rannu gan Ddarparwyr eraill gyda’r Ganolfan at ddibenion adrodd, er enghraifft, y Cwrs, presenoldeb, cynnydd a chwblhau.

 Y sylfaen gyfreithiol i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol a’i brosesu fel arall dan Gyfraith Diogelu Data

 Mae arnom angen rhai categorïau o ddata personol er mwyn eich ymrestru ac i chi fod yn fyfyriwr ar y Cwrs.  

 Bydd hyn yn cynnwys (fel sy’n berthnasol):

 • prosesu eich gwybodaeth bersonol er mwyn i ni gyflawni ein rhwymedigaethau dan gontract gyda chi (megis contract y myfyriwr gyda’r Ganolfan);
 • prosesu sy’n angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol a osodwyd gan gyfraith yr Undeb Ewropeaidd (lle bo hynny’n berthnasol) a chan Gyfreithiau Lloegr sy’n gymwys i ni yn y Deyrnas Unedig.

Gall eich cydsyniad hefyd fod yn rheswm cyfreithiol dros brosesu eich data personol yng nghyswllt eich amser fel myfyriwr yn y Ganolfan neu gyda’r Darparwr. Mae hyn yn golygu eich cydsyniad penodol, gwybodus a diamwys a roddir yn rhydd ac y gellir ei gasglu gennych, er enghraifft, pan fyddwch yn cytuno i dderbyn gohebiaeth farchnata gennym ni neu pan gytunwch i gymryd rhan mewn arolygon neu ymchwil farchnad (fel sy’n berthnasol). Dylech sylweddoli bod gennych hawl dan Gyfraith Diogelu Data i dynnu’n ôl eich cydsyniad lle’i rhoddwyd, ar unrhyw adeg.

Gwneud Data yn Ddienw
Gallwn drosi eich data personol yn ddata ystadegol neu a gydgasglwyd yn y fath fodd fel ag i sicrhau nad ydych yn cael eich enwi neu y gellir eich adnabod o’r data hwnnw. Gallwn ddefnyddio’r data hwn a gydgasglwyd i gynnal ymchwil farchnad a dadansoddiadau, gan gynnwys er mwyn cynhyrchu ymchwil ac adroddiadau ystadegol. Er enghraifft, yr ydym yn derbyn cyllid gan y Llywodraeth a bydd angen i ni adrodd iddynt am faint o bobl sydd wedi dewis cymryd y Cwrs, y cyfraddau llwyddiant ac adborth yn gyffredinol am y ffordd mae’r cwrs yn mynd rhagddo. Gallwn rannu data a gydgasglwyd mewn sawl ffordd, gan gynnwys am yr un rhesymau ag y gallwn rannu data personol (gweler isod).

Y sawl fydd yn derbyn eich gwybodaeth
Cyllidir y Ganolfan a’r Darparwyr gan y Llywodraeth at ddibenion darparu’r Cyrsiau. Er mwyn eich dyrannu i ddarparwr penodol, sicrhau bod y Cyrsiau yn cael eu rhedeg yn effeithiol, darparu adborth am faint sy’n cymryd y Cyrsiau ac i adrodd am y modd y defnyddir y cyllid, gallwn rannu eich data personol gyda’r Darparwr a’r Llywodraeth. Lle bo modd, gall y Ganolfan wneud eich data personol yn ddienw neu ei gydgasglu.

Mae gan y Ganolfan, y Darparwyr a’r Llywodraeth oll ddiddordeb cyfreithlon yn rhedeg y Cyrsiau a helpu dysgwyr gyda’r iaith Gymraeg.

Gall y Ganolfan rannu eich gwybodaeth bersonol:

 • Gyda’r Darparwyr;
 • Gyda Llywodraeth Cymru at ddibenion Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru;
 • Gydag awdurdodau rheolaethol, llysoedd ac asiantaethau’r llywodraeth i gydymffurfio â gorchmynion cyfreithiol, gofynion cyfreithiol neu reolaethol a cheisiadau’r llywodraeth; a/neu
 • Gyda’n hymgynghorwyr a gwerthuswyr cyfreithiol a phroffesiynol eraill

Cyfnodau Cadw
Bydd y Ganolfan yn cadw eich gwybodaeth bersonol yn unig am y cyfnod o amser y byddwch yn fyfyriwr ar y Cwrs ac am 6 blynedd wedi cwblhau’r cwrs hwnnw.

Trosglwyddo y tu allan i’r AEE
Ni fydd y Ganolfan yn trosglwyddo eich data personol y tu allan i’r AEE.  

Eich Hawliau dan Gyfraith Diogelu Data
Mae gennych amrywiol hawliau dan Gyfraith Diogelu Data.
Gall y rhain gynnwys (fel sy’n berthnasol):

 • yr hawl i ofyn am gyrchu’r data personol yr ydym yn ddal amdanoch (gweler y pennawd “Cyrchu gwybodaeth bersonol” isod am fwy o fanylion);
 • yr hawl i gywiro gan gynnwys mynnu ein bod yn cywiro data personol anghywir; yr hawl i ofyn am gyfyngu prosesu amdanoch chi neu i wrthwynebu prosesu eich data personol, yr hawl i ofyn am ddileu eich data personol lle nad oes angen i ni bellach ei gadw; yr hawl i gludo data gan gynnwys i gael data personol mewn fformat y gellir ei ddarllen gan beiriant yn gyffredin dan rai amgylchiadau megis lle mae ei brosesu yn seiliedig ar gydsyniad;
 • yr hawl i wrthwynebu i wneud penderfyniadau wedi’i awtomeiddio gan gynnwys proffilio (os yw’n bod) sydd ag effaith gyfreithiol neu arwyddocaol arnoch chi fel unigolyn; ac
 • yr hawl i dynnu’n ôl eich cydsyniad i unrhyw brosesu y rhoesoch y cydsyniad hwnnw iddo ymlaen llaw.

Cofiwch fod yn ymwybodol y daw rhai o’r hawliau hyn yn berthnasol yn unig pan ddaw newidiadau i Gyfraith Diogelu Data i rym ym Mai 2018.

Diogelwch eich data personol
Yr ydym yn cymryd camau i ddiogelu’r data personol yr ydym yn brosesu ac yn gwneud yn siŵr ei fod yn cael ei gadw’n ddiogel ac yn unol â Chyfraith Diogelu Data. Yn benodol, byddwn yn ymdrechu i gynnal camau sefydliadol a thechnegol priodol i’n helpu i ddiogelu eich data personol gan gynnwys yr hyn sy’n cael ei drosglwyddo, ei storio neu fel arall ei brosesu, rhag ei ddinistrio, ei golli, newid, datgelu heb awdurdod, neu gyrchu yn anghyfreithlon neu’n ddamweiniol. Mae’r camau hyn yn cynnwys camau diogelu cyfrifiadurol a ffeiliau a chyfleusterau wedi eu gwneud yn ddiogel.

Lle’r ydym wedi rhoi i chi (neu lle’r ydych wedi dewis) cyfrinair sydd yn eich galluogi i gyrchu rhai rhannau o’n Ap, chi sydd yn gyfrifol am gadw’r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Ni fyddwn yn gofyn i chi rannu cyfrinair gyda neb.

Cyrchu gwybodaeth bersonol

Mae Cyfraith Diogelu Data Law yn rhoi’r hawl i chi gyrchu gwybodaeth a ddelir amdanoch neu i gael copïau ohono. Gallwch arfer eich hawl i gyrchu yn unol â chyfraith DD ac y mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi gyflwyno eich cais i ni yn ysgrifenedig. Gall unrhyw gais cyrchu gwrthrych data a wnewch fel hyn (tan 25 Mai 2018) fod yn destun ffi o £10 i gwrdd â’n costau wrth ddarparu i chi fanylion y wybodaeth sydd gennym amdanoch. Gallwn arfer yr hawl hwn trwy ddefnyddio’r wybodaeth gyswllt uchod.

Canlyniadau methu â darparu data personol

Mae gennych yr hawl i gael gwybod am ganlyniadau posib methu â darparu’r data personol y gofynnwn ni i chi amdano. Gall unrhyw fethiant i ddarparu data personol effeithio ar eich gallu i gael eich derbyn ar y Cwrs.

Eich hawl i wneud cwynion gyda’r awdurdod goruchwylio preifatrwydd data

Heb ragfarnu unrhyw rwymedi gweinyddol neu farnwrol arall a fydd gennych, mae gennych yr hawl i wneud cwyn gyda Chomisiynydd Gwybodaeth y DU os ydych yn ystyried ein bod wedi torri cyfreithiau preifatrwydd data cymwys wrth brosesu eich data personol.

DU: Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, https://ico.org.uk/

Newidiadau i’n hysbysiad preifatrwydd

Caiff unrhyw newidiadau a wnawn i’n hysbysiad preifatrwydd yn y dyfodol eu postio ar y dudalen hon. Cofiwch fwrw golwg yn aml i weld unrhyw gyfoesiadau neu newidiadau i’n hysbysiad preifatrwydd.

Cyswllt

Y Ganolfan Genedlaethol Dysgu Cymraeg

03003234324

swyddfa@dysgucymraeg.cymru