Cwestiynau ac Atebion

Pam eich bod yn gofyn am wybodaeth bersonol gen i wrth i mi gofrestru?

Er mwyn cofrestru ar gwrs Dysgu Cymraeg bydd disgwyl i ti gwblhau ffurflen gofrestru. Yn ystod y broses bydd cais i ti ddarparu gwybodaeth bersonol, mae rhywfaint o'r wybodaeth yn hanfodol a rhywfaint yn opsiynol. Ariennir cyrsiau Dysgu Cymraeg drwy nawdd Llywodraeth Cymru, mae disgwyl felly i gasglu gwybodaeth am y dysgwyr.   Mae'r data a gesglir yn cydymffurfio â gofynion Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'n ofynnol i ddarparwyr dysgu ôl-16 gyflwyno data ar ddysgwyr yng Nghymru drwy Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Caiff y data eu casglu at ddibenion cynllunio a chyllido darpariaeth ôl-16, monitro perfformiad a datblygu strategol. Mae hefyd yn ffynhonnell swyddogol o ystadegau ar ddysgwyr ôl-16 (heblaw addysg uwch) yng Nghymru. Gofynnir i ti ddarllen a derbyn hysbys data ar ddiwedd y broses gofrestru sy'n esbonio ymhellach pam ein bod yn casglu'r wybodaeth a sut mae'n cael ei phrosesu a'i rhannu. Clicia yma i ddarllen yr hysbys data. Clicia yma i ddarllen mwy am LLWR.

 

Os yr hoffet drafod hyn mewn mwy o fanylder yna mae croeso i ti gysylltu â'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol neu dy ddarparwr lleol.  

Sut y byddwch yn defnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Mae gwybodaeth lawn am sut y byddwn yn casglu, prosesu a rhannu’r data ar gael yn yr hysbys data.

Dydw i ddim am gofrestru ar-lein. Oes ffordd arall o gofrestru?

Os nad wyt ti am gofrestru ar-lein mae modd i ti gwblhau ffurflen gofrestru papur a’i hanfon at dy ddarparwr lleol drwy’r post neu e-bost. I dderbyn copi o’r ffurflen cysyllta gyda dy ddarparwr lleol, mae eu manylion yma. Gall dy ddarparwr lleol hefyd roi cymorth i ti gyda’r broses gofrestru.

Sut ydw i’n talu am y cwrs?

Mae’n rhaid cofrestru ar gwrs cyn talu. Mae system talu ar-lein yn cael ei datblygu ar hyn o bryd.   Bydd adran proffil ar dysgucymraeg.cymru unwaith i ti fewngofnodi, yma bydd modd i ti weld pa gyrsiau yr wyt ti wedi cofrestru ar eu cyfer ac os oes unrhyw daliad yn ddyledus. Yn y cyfamser, os wyt ti wedi cofrestru, byddi’n derbyn neges e-bost yn cadarnhau y bydd dy ddarparwr lleol yn cysylltu maes o law i drefnu taliad.

Oes gostyngiadau ar gael ar gyfer dysgu Cymraeg?

Mae cynlluniau gostyngiadau ar gael, i drafod hyn ymhellach cysyllta gyda dy ddarparwr lleol.

Mae modd hefyd gwneud cais am grant i’r Gronfa Cymorth Ariannol. Mae mwy o wybodaeth a’r ffurflen gais i’w chael yma.

Dw i ddim eisiau talu ar-lein.  Oes opsiwn arall?

Cysyllta gyda dy ddarparwr lleol i drafod trefniadau eraill.

Does gen i ddim cyfeiriad e-bost, ydw i dal yn gallu cofrestru?

Mae’r Safle Rhyngweithiol newydd dysgucymraeg.cymru yn cynnwys llawer o wybodaeth ddefnyddiol i ti yn ystod dy daith o ddysgu Cymraeg. Mae hyn yn cynnwys ymarferion dysgu Cymraeg i gyd-fynd â lefel dy gwrs, newyddion am ddigwyddiadau lleol a chyfle i roi adborth ar dy brofiadau dysgu Cymraeg.   Er mwyn manteisio ar y cyfleoedd hyn mae’n rhaid cael cyfeiriad e-bost, a byddi’n derbyn cais am yr wybodaeth hon yn ystod y broses gofrestru. Mae modd creu cyfeiriad e-bost yn syml iawn, gall dy ddarparwr lleol roi cymorth i ti ar sut i wneud hyn. Os nad oes gennyt gyfeiriad e-bost, mae posib cwblhau ffurflen gofrestru papur a’i dychwelyd at dy ddarparwr lleol.

Dw i wedi llenwi’r ffurflen gofrestru ar-lein, ond nid wyf yn derbyn cadarnhad bod y broses wedi cwblhau.  

Ymddiheuriadau am hyn, gobeithio y gallwn dy helpu, mae angen i ti wirio’r canlynol:

·         Bod yr holl flychau yn gofyn am wybodaeth yn y ffurflen gofrestru wedi eu cwblhau. Os nad yw’r wybodaeth angenrheidiol 
          wedi ei chwblhau ni wnaiff y system ganiatáu i ti symud ymlaen gyda’r broses gofrestru. Byddi’n gweld neges wrth ymyl y
          blwch gwybodaeth os nad wyt ti wedi cwblhau’r wybodaeth yn gywir.

·         Bod dy gyfeiriad e-bost wedi ei nodi yn gywir yn y blwch ffurflen gofrestru.

·         Nad yw’r neges wedi ei danfon i flwch ‘junk’ dy e-bost

·         Bod CACHE dy gyfrifiadur wedi ei glirio, er mwyn sicrhau dy fod yn defnyddio fersiwn mwyaf cyfredol o dysgucymraeg.cymru. Mae’r fideo yma yn dangos i ti sut i wneud hyn

Os wyt ti’n parhau i gael problemau cysylltu gyda dy ddarparwr lleol, gallant wirio os yw’r cofrestriad wedi ei dderbyn a darparu cymorth pellach i ti.

 

Dw i wedi cofrestru ar gwrs yn barod ac eisiau cofrestru ar gwrs arall, ond mae’n rhaid i mi ail roi fy manylion yn y system ar ôl mewngofnodi. Ydy hyn yn iawn?

Rwyt ti eisoes wedi darparu rhai manylion wrth greu cyfrif cychwynnol ar dysgucymraeg.cymru, ac wedi darparu gwybodaeth angenrheidiol. Nid oes angen i ti ail ddarparu’r wybodaeth yma, ond rydym yn gofyn am rywfaint o wybodaeth gennyt wrth gofrestru ar gwrs arall. Mae hyn yn caniatáu i ni sicrhau bod dy fanylion yn parhau yn gywir a chyfredol. Mae rhywfaint o'r wybodaeth yn hanfodol a rhywfaint yn opsiynol.

Dw i wedi cofrestru ar y cwrs anghywir. Sut ydw i’n newid fy nghofrestriad?

Nid yw hyn yn broblem. Yr unig beth sydd yn rhaid i ti wneud yw cysylltu gyda dy ddarparwr lleol a byddant yn gallu dy helpu i gofrestru ar y cwrs cywir. Mae eu manylion cyswllt yma.

Dw i ddim wedi derbyn neges yn cadarnhau fy mod wedi cofrestru ar y cwrs. Be ddylwn i wneud?

Ymddiheuriadau am hyn, gobeithio y gallwn dy gynorthwyo wrth i ti wirio’r canlynol:

·         wyt wedi darparu’r cyfeiriad e-bost cywir yn y ffurflen gofrestru?

·         yw’r neges wedi ei danfon i flwch ‘junk’ dy e-bost

Os wyt ti’n parhau i gael problemau cysyllta gyda dy ddarparwr, gallant wirio os yw’r cofrestriad wedi ei dderbyn a darparu cymorth pellach i ti.

Rydw i’n byw dramor ond am fynychu cwrs Dysgu Cymraeg. Sut ydw i’n cofrestru fy nghyfeiriad?

Mae’n nodi ar y ffurflen gofrestru mai’r cyfeiriad preswylio tra yn y Deyrnas Gyfunol sydd angen ei nodi wrth gofrestru.   Mae posib y bydd dy ddarparwr lleol yn cysylltu am ragor o wybodaeth cyn i ti fynychu’r cwrs.

Mae fy ngweithle am dalu i mi fynychu cwrs Dysgu Cymraeg.  Sut ydw i’n trefnu hyn?

 

Bydd angen i ti gysylltu gyda dy ddarparwr i egluro bod dy gyflogwr yn talu am y cwrs, bydd y darparwr yn gallu trefnu hyn gyda dy gyflogwr a chofnodi hyn yn erbyn dy gofrestriad.

Dwi wedi anghofio fy nghyfrinair.  Sut ydw i’n ailosod fy nghyfrinair?

Rydym yn datblygu modd i ti ail osod y cyfrinair drwy’r Safle, bydd yn barod yn fuan.   Yn y cyfamser cysyllta gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol am gymorth.