Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Academi Cymraeg Gwaith

Academi Cymraeg Gwaith

Rydym yn falch o gyhoeddi Academi Cymraeg Gwaith ar ein platfform dysgucymraeg.cymru.

Bydd Academi Cymraeg Gwaith yn darparu hyfforddiant, arweiniad a chefnogaeth i Gyflogwyr, er mwyn sicrhau dealltwriaeth ar gynllunio a chynyddu sgiliau Cymraeg y gweithlu.

Hoffech chi ddod yn Aelod o Academi Cymraeg Gwaith?

Cwblhewch y ffurflen isod er mwyn i ni ddeall mwy am eich anghenion:

Ffurflen Cofrestru Academi Cymraeg Gwaith

 

Hyfforddiant i ddod:

9:30 – 12:00 – Dydd Iau, Mehefin 6ed 

Cynnwys y sesiwn (2.5 awr)

9:30 – 12:00 – Dydd Mawrth, Mehefin 25ain

Cynnwys y sesiwn (2.5 awr)

 

Rhan 1: Pam cynnig gwasanaeth dwyieithog wrth gynnal digwyddiadau a chadeirio cyfarfodydd?

-Cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg

-Trafod yr hyn rydym yn ei ystyried i fod yn ddigwyddiad / cyfarfod

-Diffinio “dwyieithog”

-Myfyrio ar arferion iaith sy’n gynhwysol

 

Rhan 2: Sut y mae mynd ati i gynllunio a darparu yn ddwyieithog?

-Ystyried y broses gyfan (o’r cynllunio i gynnal digwyddiad dwyieithog

-Rhoi sylw i ddigwyddiadau wyneb yn wyneb a rhithiol

-Cyfieithu ar y pryd ac offer

-Rhannu egwyddorion cadeirio dwyieithog effeithiol

 

Rhan 3: Beth yw’r rhwystrau a’r heriau?

-Astudiaeth achos

-Problemau cyffredin a sut i’w datrys

-Adnabod y gwahanol rolau wrth annog mwy o Gymraeg (Cadeirydd / Trefnydd / Mynychwr)

 

Rhan 4: Rhoi’r cysyniadau ar waith

-Beth allaf i ei wneud? Rôl i bawb o fewn y sefydliad

-Datblygu geirfa ac ymadroddion dwyieithog ar gyfer cyfarfodydd

-Canllawiau arfer da

 

Sesiwn 1: Mehefin 28ain, 2024 9:30 – 12:30 (Rhithiol ar Zoom)

Pam cynllunio ar gyfer gweithlu Cymraeg a dwyieithog?

-Amlinellu’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi

-Cyflwyniad i broffil iaith siaradwyr Cymraeg a’u sgiliau gwaith perthnasol

-Cyflwyniad i waith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol

-Gwybodaeth am Cymraeg Gwaith

-Adnabod anghenion ieithyddol

 

 

Sesiwn 2: Gorffennaf 5ed, 2024 9:30 – 12:30 (Rhithiol ar Zoom)

Cynllunio ar gyfer rhaglen hyfforddiant iaith Gymraeg

-Pam bod angen llunio strategaeth a Rhaglen Hyfforddiant Iaith Gymraeg?

-Dadansoddi a chynllunio sgiliau Cymraeg y sefydliad

-Sut mae mesur adnoddau presennol ac anghenion hyfforddi’r sefydliad

-Llunio strategaeth a Rhaglen Hyfforddiant Iaith Gymraeg

 

 

Sesiwn 3: Gorffennaf 12fed, 2024 9:30 – 12:30 (Rhithiol ar Zoom)

Gweithredu Rhaglen Hyfforddiant Iaith Gymraeg

-Deall y cwricwlwm Dysgu Cymraeg a buddsoddiad Dysgu Cymraeg

-Adnabod yr anghenion a chydweithio gyda Cymraeg Gwaith

-Cefnogi’r dysgwyr a chreu gweithle Cymraeg neu ddwyieithog

-Rheoli newid a thrawsnewid diwylliant

-Monitro a gwerthuso Rhaglen Hyfforddiant Iaith Gymraeg a nodi blaenoriaethau ac anghenion ar gyfer y dyfodol

Dyfyniad gan gyflogwr

“Roedd mynychu’r gyfres o weithdai Cynllunio a Rheoli Gweithleoedd Dwyieithog yn fuddiol iawn o ran cael rhannu arfer da, a thrafod a dod i’r afael gyda heriau mewn ffordd bositif. Roedd nifer o sefydliadau gwahanol yn mynychu, rhai gyda chynlluniau iaith ac eraill yn gweithio i gydymffurfio gyda’r Safonau. Cyfle gwych i ddod o hyd i syniadau creadigol i ddod a’r iaith Gymraeg yn fyw yn y gweithle. O ran cynllunio’r gweithlu fel dilyniant o’r hyfforddiant, rydym yn parhau i asesu sgiliau’r Gymraeg ar gyfer swyddi penodol, ac yn cynnig cyfleoedd i staff ddysgu a gwella’u sgiliau Cymraeg. O ganlyniad i’r hyfforddiant penodol hwn, rydym yn bwriadu creu swydd Swyddog Hwyluso’r Iaith Gymraeg i gynnal mwy o ddigwyddiadau, gweithgareddau ac adnoddau i annog defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle, ond hefyd dod a’r diwylliant Cymreig i’r gweithle tra hefyd yn cyfeirio ein staff gyfleoedd i fyw trwy’r Gymraeg yn eu cymunedau”.

 

Non Angharad Richards,

Pennaeth Gwasanaethau'r Gymraeg a Chydymffurfio,

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Hyfforddiant Blaenorol:

Cynllunio a Rheoli Gweithleoedd Cymraeg a Dwyieithog (trwy gyfrwng y Gymraeg)

Sesiwn 1: Chwefror 21ain, 2024 9:30 – 12:30 (Rhithiol ar Zoom)

Pam cynllunio ar gyfer gweithlu Cymraeg a dwyieithog?

 • Amlinellu’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi
 • Cyflwyniad i broffil iaith siaradwyr Cymraeg a’u sgiliau gwaith perthnasol
 • Cyflwyniad i waith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol
 • Gwybodaeth am Cymraeg Gwaith
 • Adnabod anghenion ieithyddol

Sesiwn 2: Mawrth 5ed, 2024 9:30 – 12:30 (Rhithiol ar Zoom)

Cynllunio ar gyfer rhaglen hyfforddiant iaith Gymraeg

 • Pam bod angen llunio strategaeth a Rhaglen Hyfforddiant Iaith Gymraeg?
 • Dadansoddi a chynllunio sgiliau Cymraeg y sefydliad
 • Sut mae mesur adnoddau presennol ac anghenion hyfforddi’r sefydliad
 • Llunio strategaeth a Rhaglen Hyfforddiant Iaith Gymraeg

Sesiwn 3: Mawrth 12fed, 2024 9:30 – 12:30 (Rhithiol ar Zoom)

Gweithredu Rhaglen Hyfforddiant Iaith Gymraeg

 • Deall y cwricwlwm Dysgu Cymraeg a buddsoddiad Dysgu Cymraeg
 • Adnabod yr anghenion a chydweithio gyda Cymraeg Gwaith
 • Cefnogi’r dysgwyr a chreu gweithle Cymraeg neu ddwyieithog
 • Rheoli newid a thrawsnewid diwylliant
 • Monitro a gwerthuso Rhaglen Hyfforddiant Iaith Gymraeg a nodi blaenoriaethau ac anghenion ar gyfer y dyfodol