Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dysgu Cymraeg

Cyrsiau Dysgu Cymraeg

Mae cyrsiau Dysgu Cymraeg ar gael mewn cymunedau ledled Cymru, yn ystod y dydd a gyda'r nos. Mae'r cyrsiau yn cael eu cynnal gan rwydwaith o ddarparwyr ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Gallwch ddod o hyd i gwrs yma.

Cefndir y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Y Ganolfan sy'n gyfrifol am bob agwedd ar y sector Dysgu Cymraeg – o’r cwricwlwm ac adnoddau ar gyfer tiwtoriaid i ymchwil, marchnata, cyfathrebu ac e-ddysgu.

Sefydlwyd y Ganolfan mewn ymateb i'r adroddiad Codi Golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion. Mae’r Ganolfan yn gweithredu fel corff hyd braich oddi wrth Lywodraeth Cymru, sy’n ei hariannu, a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a enillodd y tendr i’w sefydlu. 

Dogfennau

Strwythur staffio’r Ganolfan

Efa Gruffudd Jones yw Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.  Dona Lewis yw'r Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Systemau, Helen Prosser yw'r Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu a Hannah Thomas yw'r Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu.

Swyddi

Penodi Aelodau o'r Bwrdd Ymgynghorol

Hyd at dri chyfarfod y flwyddyn

Gwahoddir ceisiadau  gan unigolion i fod yn aelodau annibynnol o Fwrdd Ymgynghorol y Ganolfan. Mae’r Bwrdd yn cynorthwyo’r Ganolfan i gyflawni ei hamcanion strategol drwy gynghori ar bolisi a thrafod datblygiadau. Croesawir ceisiadau gan unigolion sy’n awyddus i hyrwyddo dysgu Cymraeg i oedolion. Telir costau teithio a chynhaliaeth a thâl mynychu cyfarfodydd.  Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.  Os hoffech sgwrs anffurfiol am y cyfleoedd hyn, mae croeso i chi gysylltu â Phrif Weithredwr y Ganolfan, efa.gruffudd.jones@dysgucymraeg.cymru

Dyddiad cau:  Dydd Gwener 11 Ionawr 2019, 12.00 yp

 

Cylchlythyr

Darllenwch newyddion diweddara'r Ganolfan:

Cysylltu â ni

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EP

Ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru neu ffoniwch 0300 323 4324

(Rhif y cwmni: 09914004)