Cronfa Ariannol

Cronfa Ariannol Wrth Gefn i Ddysgwyr

Dych chi eisiau cymorth ariannol wrth ddysgu Cymraeg? 

Dych chi wedi edrych ar y cymorth sydd ar gael drwy’r Gronfa Ariannol wrth Gefn i Ddysgwyr?

Os dych chi’n meddwl eich bod yn gymwys am gymorth ariannol i'ch helpu gyda chostau fel

  • gofal plant
  • ffi arholi
  • adnoddau
  • costau teithio

mae mwy o wybodaeth i’w gael isod:

*Nid oes modd hawlio cymorth at ffioedd cwrs*

I wneud cais, mae angen cwblhau’r ffurflen a’i dychwelyd at cyllid@dysgucymraeg.cymru. Neu, mae’n bosib postio’r ffurflenni at Swyddog Gweithredol Cyllid, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EP. 

Bydd angen cyflwyno ceisiadau ar ddiwedd pob tymor erbyn y dyddiad cau, a dylid sicrhau bod y cais yn gyflawn ac yn cynnwys tystiolaeth llawn a’r manylion cywir.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu gwestiynau ynglŷn â’r ffurflenni, siaradwch gyda’ch tiwtor/darparwr, neu cysylltwch â’r Swyddog Gweithredol Cyllid ar 01267 676641.