Cwestiynau cyffredinol

Pam eich bod yn gofyn am wybodaeth bersonol gen i wrth i mi gofrestru?

Er mwyn cofrestru ar gwrs Dysgu Cymraeg bydd disgwyl i chi gwblhau ffurflen gofrestru. Yn ystod y broses bydd cais i chi ddarparu gwybodaeth bersonol; mae rhywfaint o'r wybodaeth yn hanfodol a rhywfaint yn opsiynol. Ariennir cyrsiau Dysgu Cymraeg drwy nawdd Llywodraeth Cymru ac mae disgwyl felly i gasglu gwybodaeth am y dysgwyr.   Mae'r data a gesglir yn cydymffurfio â gofynion Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'n ofynnol i ddarparwyr dysgu ôl-16 gyflwyno data ar ddysgwyr yng Nghymru drwy Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Caiff y data eu casglu at ddibenion cynllunio a chyllido darpariaeth ôl-16, monitro perfformiad a datblygu strategol. Mae hefyd yn ffynhonnell swyddogol o ystadegau ar ddysgwyr ôl-16 (heblaw addysg uwch) yng Nghymru. Gofynnir i chi ddarllen a derbyn hysbys data ar ddiwedd y broses gofrestru sy'n esbonio ymhellach pam ein bod yn casglu'r wybodaeth a sut mae'n cael ei phrosesu a'i rhannu. Clicia yma i ddarllen yr hysbys data. Cliciwch yma i ddarllen mwy am LLWR.

Os yr hoffech drafod hyn mewn mwy o fanylder, mae croeso i chi gysylltu â'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol neu dy ddarparwr lleol.  

Sut y byddwch yn defnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Mae gwybodaeth lawn am sut y byddwn yn casglu, prosesu a rhannu’r data ar gael yn yr hysbys data.

Dydw i ddim am gofrestru ar-lein. Oes ffordd arall o gofrestru?

Os nad dych chi am gofrestru ar-lein mae modd i chi gwblhau ffurflen gofrestru papur a’i hanfon at eich darparwr lleol drwy’r post neu e-bost. I dderbyn copi o’r ffurflen cysylltwch gyda eich darparwr lleol, mae eu manylion yma. Gall eich darparwr lleol hefyd roi cymorth i chi gyda’r broses gofrestru.

Sut ydw i’n talu am y cwrs?

Mae’n rhaid cofrestru ar gwrs cyn talu. Mae system talu ar-lein yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Bydd adran broffil ar dysgucymraeg.cymru unwaith i chi fewngofnodi, yma bydd modd i chi weld pa gyrsiau dych chi wedi cofrestru ar eu cyfer ac os oes unrhyw daliad yn ddyledus. Yn y cyfamser, os dych chi wedi cofrestru, byddwch yn derbyn neges e-bost yn cadarnhau y bydd eich  darparwr lleol yn cysylltu maes o law i drefnu taliad.

Oes gostyngiadau ar gael ar gyfer dysgu Cymraeg?

Mae cynlluniau gostyngiadau ar gael, i drafod hyn ymhellach cysylltwch gyda eich darparwr lleol.

Mae modd hefyd gwneud cais am grant i’r Gronfa Cymorth Ariannol. Mae mwy o wybodaeth a’r ffurflen gais i’w chael yma.

Dw i ddim eisiau talu ar-lein.  Oes opsiwn arall?

Cysylltwch gyda eich darparwr lleol i drafod trefniadau eraill.

Does gen i ddim cyfeiriad e-bost, ydw i dal yn gallu cofrestru?

Mae’r Safle Rhyngweithiol newydd dysgucymraeg.cymru yn cynnwys llawer o wybodaeth ddefnyddiol i chi yn ystod y daith o ddysgu Cymraeg. Mae hyn yn cynnwys ymarferion dysgu Cymraeg i gyd-fynd â lefel eich cwrs, newyddion am ddigwyddiadau lleol a chyfle i roi adborth ar eich profiadau dysgu Cymraeg.  Er mwyn manteisio ar y cyfleoedd hyn mae’n rhaid cael cyfeiriad e-bost, a byddwch yn derbyn cais am yr wybodaeth hon yn ystod y broses gofrestru. Mae modd creu cyfeiriad e-bost yn syml iawn, gall eich darparwr lleol roi cymorth i chi ar sut i wneud hyn. Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost, mae posib cwblhau ffurflen gofrestru papur a’i dychwelyd at eich ddarparwr lleol.

Dw i wedi llenwi’r ffurflen gofrestru ar-lein, ond nid wyf yn derbyn cadarnhad bod y broses wedi cwblhau.  

Ymddiheuriadau am hyn, gobeithio y gallwn eich helpu, mae angen i chi wirio’r canlynol:

·         Bod yr holl flychau yn gofyn am wybodaeth yn y ffurflen gofrestru wedi eu cwblhau. Os nad yw’r wybodaeth angenrheidiol 
          wedi ei chwblhau ni wnaiff y system ganiatáu i chi symud ymlaen gyda’r broses gofrestru. Byddwch yn gweld neges wrth ymyl y blwch gwybodaeth os nad dych chi wedi cwblhau’r wybodaeth yn gywir.

·         Bod eich cyfeiriad e-bost wedi ei nodi yn gywir yn y blwch ffurflen gofrestru.

·         Nad yw’r neges wedi ei danfon i flwch ‘junk’ dy e-bost

·         Bod CACHE eich cyfrifiadur wedi ei glirio, er mwyn sicrhau eich bod yn defnyddio fersiwn mwyaf cyfredol o dysgucymraeg.cymru. Mae’r fideo yma yn dangos sut i wneud hyn

Os dych chi'n parhau i gael problemau cysylltu gyda eich darparwr lleol, gallant wirio os yw’r cofrestriad wedi ei dderbyn a darparu cymorth pellach i chi.

 Dych chi eisoes wedi darparu rhai manylion wrth greu cyfrif cychwynnol ar dysgucymraeg.cymru, ac wedi darparu gwybodaeth angenrheidiol. Nid oes angen i chi ail ddarparu’r wybodaeth yma, ond rydym yn gofyn am rywfaint o wybodaeth gennych wrth gofrestru ar gwrs arall. Mae hyn yn caniatáu i ni sicrhau bod eich manylion yn parhau yn gywir a chyfredol. Mae rhywfaint o'r wybodaeth yn hanfodol a rhywfaint yn opsiynol.

Dw i wedi cofrestru ar y cwrs anghywir. Sut ydw i’n newid fy nghofrestriad?

Nid yw hyn yn broblem. Yr unig beth sydd yn rhaid i chi wneud yw cysylltu gyda eich darparwr lleol a byddant yn gallu eich helpu i gofrestru ar y cwrs cywir. Mae eu manylion cyswllt yma.

Dw i ddim wedi derbyn neges yn cadarnhau fy mod wedi cofrestru ar y cwrs. Be ddylwn i wneud?

 

Rydw i’n byw dramor ond am fynychu cwrs Dysgu Cymraeg. Sut ydw i’n cofrestru fy nghyfeiriad?

Mae’n nodi ar y ffurflen gofrestru mai’r cyfeiriad preswylio tra yn y Deyrnas Gyfunol sydd angen ei nodi wrth gofrestru.  Mae posib y bydd eich darparwr lleol yn cysylltu am ragor o wybodaeth cyn i chi fynychu’r cwrs.

Mae fy ngweithle am dalu i mi fynychu cwrs Dysgu Cymraeg.  Sut ydw i’n trefnu hyn?

 

Bydd angen i chi gysylltu gyda eich darparwr i egluro bod eich cyflogwr yn talu am y cwrs.  Bydd y darparwr yn gallu trefnu hyn gyda eich gyflogwr a chofnodi hyn yn erbyn eich cofrestriad.

Dw i wedi anghofio fy nghyfrinair.  Sut ydw i’n ailosod fy nghyfrinair?

Dy'n ni'n datblygu modd i chi ail osod y cyfrinair drwy’r Safle - bydd yn barod yn fuan.  Yn y cyfamser cysylltwch gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol am gymorth.