Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Gogledd Ddwyrain
Mae partneriaeth rhwng Coleg Cambria a chwmni Popeth Cymraeg yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan yn ardaloedd Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Mae gan bawb wahanol resymau dros ddysgu’r Gymraeg – i gefnogi plant mewn addysg Gymraeg, efallai, neu i ehangu cyfleoedd gwaith.

Os wyt ti’n awyddus i wella neu ymarfer dy Gymraeg, neu os wyt ti’n chwilio am gwrs i ddechreuwyr ar gyfer ffrind neu berthynas ffonia 01978 267596 neu learncymraeg@cambria.ac.uk (Siroedd Wrecsam a'r Fflint) a 01745 812287 neu gwybod@popethcymraeg.com (Sir Ddinbych).

globe
cymraeg

“O Lundain yn wreiddiol, symudais i Wrecsam 10 mlynedd yn ôl a mynychu dosbarthiadau Cymraeg min nos. Mae gen i dair merch sydd, fel fy mhartner, yn siarad Cymraeg iaith gyntaf. Roeddwn i’n teimlo ei bod hi'n bwysig siarad Cymraeg gyda fy merched, fy mhartner a fy nheulu ac mae’n ffordd o gadw’r iaith yn fyw.”

IAN CLARKE
Eisteddfod y Dysgwyr
Eisteddfod y Dysgwyr (2)

Cystadleuaeth Frwd yn Eisteddfod y Dysgwyr

Yn ddiweddar, bu dysgwyr Cymraeg i Oedolion Coleg Cambria yn cystadlu yn Eisteddfod flynyddol y Dysgwyr a gynhaliwyd yn y Stiwt, Rhosllanerchrugog.

Mae’r Eisteddfod yn gyfle i ddysgwyr Cymraeg Gogledd Ddwyrain Cymru ddod at ei gilydd i ymarfer defnyddio’r iaith trwy gymryd rhan mewn cystadlaethau ar y llwyfan yn ogystal â chystadlaethau gwaith cartref megis celf, crefft a phobi.

Daeth dros 150 i’r digwyddiad, gyda llawer yn cystadlu yn y cystadlaethau ar y llwyfan gan gynnwys llefaru unigol, canu, sgets, offerynnol a chôr.

Enillodd Stephanie Greer, sy’n dysgu Cymraeg yn CAMU yng Ngholeg Cambria, y wobr gyntaf am ganu unawd. Daeth John Growcott, sy’n mynychu dosbarth Cymraeg yn Llaneurgain, yn gydradd gyntaf gyda Hugh Taylor, sy’n mynd i ddosbarth Cymraeg yn yr Wyddgrug, yn y gystadleuaeth offerynnol, gyda’r ddau yn chwarae’r gitâr.

Ymysg enillwyr y cystadlaethau gwaith cartref roedd Aria Fagan sy’n dysgu Cymraeg mewn dau ddosbarth, un yn Sir y Fflint, a’r llall yn Wrecsam. Mae Aria yn dod o’r Ffindir yn wreiddiol, ac fe ddaeth i’r brig yn y gystadleuaeth rhyddiaith ar y thema ‘Sgwrs dros y ffens’, a oedd yn gystadleuaeth boblogaidd gyda 20 o gystadleuwyr eraill yn cystadlu.

Daeth Cath James o Wrecsam yn gyntaf yn y gystadleuaeth ysgrifennu llythyr i’w rhoi mewn capsiwl amser. Mae Cath wedi ennill gwobr gyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar ddau achlysur gwahanol. Enillodd Delia Bettaney o’r Fflint y fedal ryddiaith am ei gwaith ar y thema ‘Darganfod’. Enillodd Sylvia Thomas o Rosllanerchrugog y brif wobr, sef cystadleuaeth y gadair, gyda cherdd o’r enw ‘Pellter’. Cyflwynwyd cadair iddi wedi ei wneud gan fyfyrwyr Gwaith Saer ac Asiedydd Coleg Cambria Ffordd y Bers.

Dywedodd Frances Jones, Rheolwr Cymraeg i Oedolion Coleg Cambria:

‘’Roedd safon y cystadlu’n uchel iawn eto eleni, ac roedd hi’n bleser gweld cymaint o ddysgwyr Cymraeg yn mwynhau cystadlu a pherfformio yn yr Eisteddfod.  Roedd hi’n achlysur gwych i ddangos dawn y dysgwyr yn ogystal â rhoi’r cyfle iddynt ymarfer eu Cymraeg a magu hyder.”

Tesco

Cymraeg yn y Cartref i Rieni

Mae rhieni a phlant bach wedi bod yn elwa o ddosbarthiadau Dysgu Cymraeg a gynhaliwyd gan Goleg Cambria yn rhan o Bartneriaeth Dysgu Cymraeg y Gogledd Ddwyrain.

Cynhaliwyd sesiynau wythnosol yn yr ystafell gymunedol yn siop Tesco Wrecsam. Yn ystod y dosbarth ‘Cymraeg yn y Cartref’, roedd yr oedolion cael y cyfle i ddysgu Cymraeg tra roedd y plant yn mwynhau chwarae, canu a gwrando ar straeon drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dywedodd Nathan Woods, 37 oed o Wrecsam a fynychodd y dosbarth:

“Dwi’n dysgu Cymraeg er mwyn gallu helpu fy mhlant, sy’n mynd i ysgol cyfrwng Cymraeg, gyda’u gwaith cartref.”

Dywedodd Mhairi McLaren, 34 oed o Wrecsam a fynychodd gyda’i mab:

“Dwi wir wedi mwynhau dysgu’r iaith a gallu dysgu ac ymarfer gyda fy mab gartref. Mae mynychu’r dosbarth wedi helpu fy hyder gan nad ydw i wedi siarad Cymraeg ers gadael yr ysgol.”

Dywedodd Emma Burton, tiwtor Dysgu Cymraeg yng Ngholeg Cambria:

“Mae hi’n wych gweld y rhieni yn dysgu’r iaith gyda’u plant, ac rydym wedi cael amser bendigedig yn dysgu trwy ganeuon a straeon tra mae’r plant yn mwynhau chwarae ac ymuno â ni.”

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.