Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Mae Coleg Gwent yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Sir Fynwy. Mae digon o ddewis. Mae’n bosib mynd i ddosbarth nos neu ddilyn cwrs dwys neu hyd yn oed cyfuno gwersi yn y dosbarth gyda dysgu ar-lein.

Coleg Gwent
Campws Crosskeys 
Heol Rhisga
CrossKeys
NP11 7ZA

Polisïau a chyhoeddiadau

01495 333710

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Dysgu Cymraeg Gwent yn dathlu llwyddiant eithriadol yn Seremoni Wobrwyo Flynyddol 2023.

Nos Fercher 29 Tachwedd, gwahoddwyd dysgwyr Cymraeg i Oedolion Gwent, tiwtoriaid a’u gwesteion i’n Noson Wobrwyo a gynhaliwyd yng Ngwesty Bryn Meadows, Maesycwmmer.

Dechreuodd y noson gyda mochyn rhost lle cafodd dysgwyr, tiwtoriaid, gwesteion a staff y cyfle i ymarfer eu Cymraeg a dal i fyny gyda ffrindiau, hen a newydd. Cyflwynwyd y seremoni gan Geraint Wilson-Price, Cyfarwyddwr Dysgu Cymraeg Gwent a gwestai arbennig, Cyflwynydd a Chynhyrchydd Teledu, Nia Parry.

Cafodd yr enillwyr eu cydnabod am eu llwyddiannau eithriadol yn ystod 2022/23 a chyflwynwyd tystysgrif a thocyn llyfr iddynt.

Yn ôl ym mis Medi, anfonwyd ffurflenni enwebu allan ac roedd yr ymateb yn rhagorol, gyda bron i 170 o enwebiadau! Cafodd pob cais ei ystyried yn ofalus gan Banel Gwobrau DCG a dewiswyd yr enillwyr a chysylltwyd â nhw ym mis Hydref a'u gwahodd i'r seremoni.

Y categorïau buddugol eleni oedd:

Gweithle

Arholiadau

Tiwtor y Flwyddyn

1 i 1 dysgu

Cyfryngau Cymdeithasol

Dysgwr Ifanc y Flwyddyn

Siaradwr Cymraeg Newydd

Cynllun Siarad

Cefnogi Dysgwyr

Gwobr Arbennig

Bob amser gyda stori i’w hadrodd, rhannodd Nia ei phrofiadau fel tiwtor a chyflwynydd gyda rhai mwyaf cofiadwy oedd cwrdd unwaith eto gyda dysgwyr oedd wedi bod ar y gyfres boblogaidd Cariad@Iaith – sioe realiti Cymraeg lle cafodd dysgwyr eu ffilmio ar gwrs dysgu Cymraeg dwys, dros wythnos. 

Ers i'r gyfres orffen mae rhai o’r dysgwyr wedi dod yn siaradwyr Cymraeg rhugl ac wedi cofleidio’r diwylliant Cymraeg “yr wythnos a newidiodd eu bywydau, am byth” meddai Nia. Aethon nhw i lawr llwybr gwahanol ac mae hyn wedi creu ‘effaith crychdonni’. Mae eu plant yn mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg ac maent yn siarad Cymraeg gyda’r person tu ôl iddynt yn y ciw yn Tesco oedd yn gwisgo bathodyn ‘Cymraeg’. Mae mor bwysig ein bod ni’n gwneud y pethau bach bob dydd!”  

I gloi’r noson, dymunodd Geraint yn dda i'r enillwyr i gyd. “Mae wedi bod yn flwyddyn eithriadol arall i Ddysgu Cymraeg Gwent, dyn ni’n hynod o falch ohonoch chi. Llongyfarchiadau unwaith eto i bob un ohonoch chi!”

Owen Stone, Dysgwr Oedolyn Ifanc y Flwyddyn

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.