Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Morgannwg
Mae Prifysgol De Cymru yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Merthyr Tydful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-Bont ar Ogwr. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01443 483 600 neu ebostiwch: dysgucymraeg@decymru.ac.uk

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Dysgu Cymraeg Morgannwg

Dysgwyr
Dysgwyr

Os ydych chi eisiau gwella eich Cymraeg, gallwn eich helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws yr ardal fe fyddwn yn siwr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.

Fe fydd yna gyfleoedd i gwrdd a dysgwyr eraill mewn ysgolion undydd, cyrsiau block, boreau coffi, clybiau darllen, clybiau cinio a llawer mwy.  Croeso i bawb!

 

 Arholiadau 2019

Blwyddyn Newydd – Her Newydd?     

Ydych chi am wella’ch Cymraeg drwy osod her newydd ar gyfer 2019?

Beth am sefyll arholiad Cymraeg ym mis Mehefin a dysgu sgiliau newydd?  Mae llawer o help ychwanegol ar gael- pecyn ymarfer a sesiynau adolygu am ddim!                                      

Gofynnwch i’ch tiwtor am fwy o fanylion neu cysylltwch â Lynette ar 01443 483691 neu trwy e-bost:lynette.jenkins@decymru.ac.uk   

Cost yr arholiad = £20                

Dyddiad cau: 22 Chwefror 2019       

    

   

 

Cyrsiau Ychwanegol

Mae ein cyrsiau ychwanegol yn rhedeg yn annibynol i ein cyrsiau craidd.  Mae’r cyrsiau yn amrywio o gyrsiau un dydd i sesiwn wythnos o hyd dros yr Haf.

 

► Sadwrn Siarad

Llun Sadwrn Siarad

Cyfle gwych i gyfarfod â dysgwyr o wahanol ardaloedd, ac i ymarfer eich Cymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar a hwylus.

Sesiwn Blasu: Byddwch chi’n cael blas ar y Gymraeg drwy ddysgu sylfeini ynganu a hefyd sut mae cyfarch, rhannu gwybodaeth bersonol a sôn am hoffterau. Byddwch chi’n dysgu defnyddio rhifau, lliwiau, dyddiau’r wythnos a sut mae sôn am y tywydd.

Mynediad 1:  Byddwch chi’n adolygu’r amser gorffennol, meddiant (“gyda fi”) a’r amherffaith (“Ro’n i, Roedd e/hi”). Byddwch chi hefyd yn dechrau edrych ar “Hoffwn i, Dylwn i”.

Mynediad 2/Mynediad 1a2/Sylfaen 1:  Byddwch chi’n gwneud adolygu llawer o’r patrymau dych chi eisoes wedi’u dysgu eleni. Byddwch chi hefyd yn dechrau edrych ar sut mae defnyddio “ddim o / mo”.

Sylfaen 12/Sylfaen 2:  Byddwch chi’n gwneud adolygu llawer o’r patrymau dych chi eisoes wedi’u dysgu eleni. Byddwch chi hefyd yn dechrau edrych ar ddefnyddio “sy, oedd, fydd” mewn brawddegau pwysleisiol.

Canolradd:  Byddwch chi’n gwneud adolygu llawer o’r patrymau dych chi eisoes wedi’u dysgu eleni. Byddwch chi hefyd yn dechrau edrych ar “Bues i”.

Uwch:  Byddwch chi’n adolygu nifer o batrymau iaith dych chi wedi’u hastudio hyd yn hyn ar lefel Uwch. Bydd eich tiwtor yn dewis thema ddiddorol ar gyfer y sesiwn a bydd digon o gyfle i chi ymarfer eich sgiliau llafar.

Hyfedredd:  Mae’r dosbarth hwn ar gyfer myfyrwyr rhugl, p’un ai’n iaith gyntaf neu’n ail iaith. Byddwch yn adolygu ac ymarfer defnyddio gwahanol batrymau ieithyddol drwy wneud gweithgareddau llafar ac ysgrifenedig yn y dosbarth. Magu hyder a gloywi iaith yw nodau’r sesiwn hon.

► Lleoliad: Prifysgol De Cymru, Trefforest, CF37 1DL.
► Amser: 10am-3pm
► Cost: £10
► Dyddiadau:20/07/2019.

► Bwciwch le ar ein Sadwrn Siarad nesaf ar yr 20/07/2019:

► Sadwrn Siarad+

Mae’r Sadwrn Siarad+ yn gyfle arbennig i ddysgwyr gymryd rhan mewn gweithdai hwyliog drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y gweithdai yn cael eu rhannu yn ôl lefel, a bydd y defnydd o’r Gymraeg yn cael ei addasu i adlewyrchu hyn, fel bod rhywbeth ar gael i bawb, o lefel Mynediad i lefel Hyfedredd. Dyw’r Sadwrn Siarad+ ddim yn cynnwys gwersi traddodiadol. Nod y digwyddiad yw i roi cyfle i ddysgwyr Cymraeg ddefnyddio a chlywed yr iaith mewn sefyllfa naturiol.

Bydd manylion y diwrnod yn cael eu cyhoeddi yma yn fuan iawn. 

► Lleoliad: Coleg Pencoed, Pencoed, Penybont-ar-Ogwr, CF35 5LG.
► Amser: 10am-3pm
► Cost: £10
► Dyddiad: 30/03/2019

► Bwciwch le

 

   

 

 

► Cwrs Pasg

Easter Course Flyer

Dewch i gwrdd â dysgwyr eraill ac ymarfer eich Cymraeg.

►Lleoliad: Prifysgol De Cymru, Trefforest, Pontypridd, CF37 1DL.
►Dyddiadau: 25-26/04/2019
►Amser: 9.30am-3.00pm
►Lefel: Pob lefel
►Pris: £25

►Bwciwch le ar y Cwrs Pasg erbyn 11 Ebrill:

 

 

 

   

 

Ymarfer Ychwanegol +

Dy’n ni wastad yma i’ch cefnogi chi. Mae llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch Cymraeg yn ardal.

Dych chi’n gallu dechrau yn araf os dych chi eisiau, drwy fynd gyda’ch tiwtor i ddigwyddiadau sy’n arbennig ar gyfer dysgwyr. Gallwch chi wedyn ymuno â Chlwb Darllen Cymraeg efallai, neu fynd i Fore Coffi. Wrth i chi ddod yn fwy hyderus, gallwch chi wedyn efallai ymuno â siaradwyr Cymraeg rhugl mewn cymdeithas, neu ddigwyddiadau Cymraeg. Mae digon o ddewis. Mae e lan i chi!

 

 

► Adroddiad Estyn ar ‘Dysgu Cymraeg Morgannwg’ Prifysgol De Cymru

 

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.