Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cwestiwn ac ateb gydag Eleanor Harding, Curadur Cynorthwyol gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru

Cwestiwn ac ateb gydag Eleanor Harding, Curadur Cynorthwyol gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru

1. O ble wyt ti’n dod a beth yw dy gefndir di?

Ges i fy magu yn Llundain ac ro’n i’n byw yno tan i fi symud i Ogledd Cymru yn 2018.

2. Sut wnest ti ddechrau gweithio yn y maes Treftadaeth?

Yn y brifysgol, wnes i astudio hanes. Roedd gen i ddiddordeb arbennig mewn hanes amgueddfeydd a chasgliadau. Ar ôl i fi raddio, wnes i weithio fel rheolwr prosiect mewn prifysgol. Wedyn, efo fy mhrofiad rheoli prosiect a sgiliau ymchwil hanes, ges i swydd fel cysylltwr prosiect treftadaeth mewn canolfan cymunedol Asiaidd. Roedd y prosiect yn ymwneud â hanes pobl o’r is-gyfandir Indiaidd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

3. Beth yw’r peth gorau am dy waith?

Y cyfle i ddysgu llawer o bethau newydd drwy’r amser! Nid yn unig o lyfrau ac archifau, ond hefyd wrth bobl frwdfrydig a gwybodus.

Eleanor Harding

4. Beth yw dy hoff safle (Ymddiriedolaeth Genedlaethol) a pham?

Cwestiwn amhosib! Un o safleoedd cyfareddol yr YG ydy Tŷ Mawr Wybrnant, lle gaeth Esgob William Morgan ei fagu yn yr unfed ganrif ar bymtheg. Heddiw, mae’r lle yn teimlo’n unig, ond yn y cyfnod hwnnw, roedd o ar lwybr porthmon o lefydd gwahanol Gogledd Cymru. Buasai William Morgan wedi clywed llawer o dafodieithoedd Cymraeg. Dwi’n mwynhau dychmygu’r sŵn a’r stŵr a fyddai wedi dod o Dŷ Mawr yn y gorffennol.

5. Pam oeddet ti eisiau dysgu Cymraeg?

Ro’n i’n teimlo fel ro’n i’n colli allan! Mae yna gymaint o ddiwylliant iaith Gymraeg ac ro’n i eisiau mynd ynghlwm â fo. E.e. cefais fy ngwahodd gan ffrind Cymraeg i Blygain – faswn i erioed wedi mynd taswn i ddim yn siarad dipyn bach o’r iaith. Roedd o’n gymaint o hwyl - y tro nesa mae ‘na Blygain, dwi eisiau canu yn siŵr o fy ynganiad!

6. Sut/ble wnest ti ddysgu?

Ro’n i’n lwcus i ddechrau dysgu yn Nant Gwrtheyrn efo cwrs dwys 0 – 60! Fe es i o fethu ynganu’r wyddor i wneud brawddegau syml yn y gorffennol mewn wythnos. Eleni, wnes i fwy o gyrsiau dwys ar-lein efo Prifysgol Caerdydd ac Abertawe a rŵan dwi’n mynd i ddosbarth wythnosol ym Mhrifysgol Bangor.

Pwysig hefyd oedd siarad efo fy nghydweithwyr a ffrindiau, sy’n gefnogol iawn. Dwi’n dysgu lot wrthyn nhw. Mae siarad Cymraeg yn y byd go-iawn yn fy ysgogi i gario ymlaen.

7. Pryd a ble wyt ti’n defnyddio dy Gymraeg?

Dwi’n ceisio defnyddio fy Nghymraeg efo pobl sy’n siarad Cymraeg fel mamiaith cymaint â phosib. Dwi newydd ddechrau trio siarad Cymraeg yn y gwaith hefyd – ond ar hyn y bryd, mae’n anodd siarad am bynciau cymhleth. Mae’n rhaid i fi ddal ati i ymarfer!

8. Beth yw dy hoff beth a dy gas beth?

Fy nghas beth ydy eistedd ar fy nghyfrifiadur pan mae hi’n heulog tu allan! Fy hoff beth ydy mynd allan a bod ym myd natur.

9. Beth wyt ti’n mwynhau gwneud yn dy amser hamdden?

Dwi’n licio cerdded, beicio, dringo yn y mynyddoedd a nofio yn llynnoedd Eryri. Dwi’n lwcus iawn fy mod yn byw yma.

10. Beth yw dy hoff lyfr Cymraeg?

Wnes i fwynhau darllen y llyfr i ddysgwyr, Bywyd Blodwen Jones, am ferch o Fethesda sy’n dysgu Cymraeg ac sy’n ‘sgwennu dyddiadur doniol iawn.

11. Beth yw dy hoff air Cymraeg?

Dwi’n caru dweud ‘ysbrydoledig’ – mae’n swnio’n lyfli.

12. Oes gyda ti unrhyw gyngor i ddysgwyr y Gymraeg?

Os yw hi’n bosib, gwnewch gwrs dwys i gychwyn. Bydd hyn yn rhoi’r sylfaen a’r hyder i chi ddysgu’n annibynnol.

13. Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Llawn diddordeb!