Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Holi Dr Hywel Griffiths

Holi Dr Hywel Griffiths

Mae Dr Hywel Griffiths yn fardd, yn brifardd, yn ddarlithydd ac yn dad. Dewch i ni ddod i wybod mwy amdano.

O ble wyt ti’n dod? Rho rhywfaint o dy gefndir i ni.

Dw i’n dod o Langynog, Sir Gâr yn wreiddiol. Ar ôl mynd i’r ysgol gynradd leol yn Llangynog, ac yna Ysgol Gyfun Bro Myrddin, fe wnes i astudio am radd mewn daearyddiaeth a mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac, ar wahân i gyfnod o rhyw flwyddyn a hanner, yng ngogledd Ceredigion dw i wedi bod ers hynny! Fuodd Alaw, Lleucu, Morgan a finne yn byw ym mhentref Tal-y-bont tan inni symud yn ôl i’r dre rhyw flwyddyn yn ôl.

Yn lle wyt ti’n gweithio ar hyn o bryd?
Yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth fel uwch-ddarlithydd mewn daearyddiaeth ffisegol. Dw i’n dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn bennaf, ac yn ymchwilio ym maes afonydd a llifogydd.

Dy uchelgais?
Dw i wedi bod yn ddigon ffodus i wireddu sawl uchelgais eisoes o ran magu teulu a chael llwyddiannau eisteddfodol. Dw i’n gobeithio gallu parhau i fwynhau bywyd teuluol a chadw cydbwysedd rhwng gwaith a hamdden!

Dy hoff beth a dy gas beth?

Hoff beth: Nosweithiau Sadwrn hydrefol adre gyda’r teulu.

Cas beth: Betys

Beth wyt ti’n mwynhau ei wneud yn dy amser hamdden?

Darllen, ysgrifennu, gwylio ffilmiau, cerdded a rhedeg (weithiau!).

Y peth mwyaf doniol sydd wedi digwydd i ti?

Prynu siaced ledr am fargen mewn siop elusen a sylweddoli ar ôl ei gwisgo rhyw deirgwaith mai siaced menyw oedd hi!

Y lle mwyaf diddorol i ti ymweld ag e?

Rhaeadrau Augrabies a Ritchie ar Afon Oren, de Affrica. Rhaeadr Augrabies yw’r rhaeadr uchaf ar yr afon ac mae Rhaeadr Ritchie ar y ffin rhwng De Affrica a Namibia. Mae’r cyfuniad o dirffurfiau afonol anhygoel, y gwres, y babwns (!), a’r teimlad o fod mor agos at ffin arunig yn creu ymdeimlad o le arbennig iawn.

Dy hoff lyfr Cymraeg?

Llygad y Drws, T.E. Nicholas.

Dy hoff air Cymraeg?

Yr un diweddaraf i Morgan ei ddweud.

Unrhyw neges i ddysgwyr y Gymraeg?

Diolch o galon a phob hwyl! Peidiwch â bod ofn dechrau pob sgwrs yn Gymraeg.

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Blinedig, creadigol, hapus.