Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Holi Lauren Phillips

Holi Lauren Phillips

Mae Lauren Phillips yn adnabyddus fel y cymeriad Kelly Charles yn yr opera sebon, Pobol y Cwm, sy’n cael ei dangos ar S4C. Mae’r gyfres wedi bod yn rhedeg ers 1974, yn hirach nag unrhyw opera sebon arall sydd wedi ei chynhyrchu gan y BBC, ac yn parhau’n boblogaidd tu hwnt gyda gwylwyr Cymraeg a di-Gymraeg.

Hawys Roberts o’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol aeth i holi Lauren Phillips.

Pa gymeriad dych chi’n ei chwarae yn Pobol y Cwm ac ers pryd?

Enw fy nghymeriad i yw Kelly Charles. Evans oedd cyfenw Kelly cyn iddi briodi Ed. Dwi wedi bod yn rhan o’r gyfres ers 2003.

Pa fath o gymeriad yw hi?

Mae Kelly’n ddi-flewyn ar dafod! Mae ganddi galon fawr, ac mae hi’n onest a theg. Mae Kelly’n ymddangos yn hyderus, egnïol a lliwgar ond mae ganddi gefndir trist. Daeth Kelly i fyw yng Nghwmderi at ei modryb, Anita, wedi magwraeth anodd a thlawd gyda’i mam.

Dych chi’n debyg o gwbl i’r cymeriad?

Dw i ddim yn meddwl mai fi ydy’r person gorau i ateb yr uchod. Gofynnwch i’m rhieni a’m ffrindie!

Beth yw’r peth gorau am fod yn rhan o Pobol y Cwm?

Y peth gorau yw cael deffro bob bore gan wybod ’mod i’n edrych ymlaen at ddiwrnod o waith yn chwarae cymeriad dw i’n ei charu, gyda thîm o ffrindie a chydweithwyr cefnogol a hael.

Sut fyddech chi’n gwerthu’r gyfres i rywun sy erioed wedi gwylio Pobol y Cwm o’r blaen?

Gwyliwch y gyfres…does dim angen ei gwerthu hi!

Beth yw’r stori fwyaf diddorol i chi fod yn rhan ohoni?

Y stori mwyaf diddorol a thorcalonnus i mi hyd yn hyn yw’r stori ddiweddar am golli fy ngŵr, Ed, ac ymdopi â bod yn feichiog, wedi colli gŵr o dan amodau erchyll.

Ar ôl priodi Kelly, cafodd Ed ei lwgrwobrwyo (bribed) gan ei gyn-wraig, Angela. Wedi cael ei wthio i’r pen, lladdodd Ed, Angela, a cheisiodd dynnu Kelly gydag ef dros ochr dibyn serth. Llwyddodd Kelly i ddianc, ond syrthiodd Ed dros yr ochr.

Mae wedi bod yn her i bortreadu cymeriad sy’n ceisio ffeindio’r cryfder i symud ymlaen a pharatoi i eni babi llofrudd yn ogystal â bod yn fam sengl! 

Beth dych chi’n ei wneud pan nad dych chi’n gweithio?

Mi fyddai’n caru unrhyw fath o antur. Mi oeddwn i’n gymnast ac yn ddawnswraig, felly yoga ac acro (math o ddawnsio athletig) sy’n fy niddori i erbyn hyn. Dw i hefyd yn mwynhau mynd i gerdded a darganfod llefydd newydd. Es i sgïo am y tro cyntaf y llynedd - profiad anhygoel, a dw i’n mynd eto eleni! Dw i hefyd yn gofalu am Mam-gu sy’n diodde o dementia.

Beth yw eich hoff fwyd?

Cinio dydd Sul, stêc a sglodion, a saws peppercorn wrth gwrs. Dw i hefyd yn caru te a thost!

Eich hoff wyliau erioed?

Dw i wedi bod yn ddigon ffodus i ymweld â lot o lefydd anhygoel ar draws y byd. Mi nes i garu Bali, a Thailand hefyd.

Tri gair i ddisgrifio chi eich hun?

Amyneddgar. Gobeithiol. Caredig.

Eich hoff air Cymraeg?

I’r Gâd! (Diolch i brifathro Ysgol Gyfun Llanhari, Mr Peter Griffiths!)

Eich cyngor i ddysgwyr y Gymraeg?

Yn gyntaf, da iawn chi am eich ymdrech ac ymroddiad i ddysgu’r iaith. Does neb yn wirioneddol gywir 100% o’r amser a dylen ni gyd, boed yn ddysgwyr dewr neu’n siaradwyr iaith gyntaf allu addasu a gwella’r ffordd ’dyn ni’n defnyddio’n hiaith er mwyn hybu ac annog ei defnydd hi. Peidiwch ag ofni cymysgu’r ddwy iaith, a pheidiwch ag ofni gofyn cwestiynau. Dylen ni gyd ymfalchïo yn ein hiaith a theimlo’n rhydd i’w siarad hi’n hyderus.

Gallwch wylio Pobol y Cwm ar S4C ddydd llun i ddydd Gwener gydag omnibws bob dydd Sul.

Ewch i www.bbc.co.uk/programmes/p001pp0l am fwy o wybodaeth.