Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Holi Sandra de Pol

Holi Sandra de Pol

Eleni, bydd Gwobr Dysgwr y Flwyddyn yn dathlu 40 mlynedd ers ei sefydlu.

Mae Sandra de Pol yn un o’r cyn-enillwyr ac yn y darn yma ’dyn ni’n dod i’w hadnabod yn well. 

O ble dych chi’n dod yn wreiddiol?

Dw i’n dod o’r Ariannin yn wreiddiol. Ces i fy ngeni a fy magu mewn dinas debyg i Gaerdydd.

Pryd wnaethoch chi ddechrau dysgu Cymraeg?

Dechreuais i ddysgu Cymraeg mewn dosbarth ddwywaith yr wythnos yn 1997 ym Mhatagonia.

Ym mha Eisteddfod wnaethoch chi ennill Gwobr Dysgwr y Flwyddyn?

Enillais i’r gystadleuaeth yn Eisteddfod Llanelli a’r Cylch yn y flwyddyn 2000.

Beth dych chi’n ei gofio am y noson wobrwyo?

Roedd hi’n noson emosiynol iawn. Cawson ni fwyd a gwylion ni’r ffilmiau byr oedd yn adrodd hanes ymgeiswyr y rownd derfynol (roedd y pump ohonon ni o tu allan i Gymru). Roeddwn yn synnu’n fawr mod i wedi cael y fraint o ennill y gystadleuaeth, mewn gwirionedd.

Pa wahaniaeth wnaeth y wobr i chi?

Er bod rhaid i mi ddychwelyd i’r Ariannin yn fuan ar ôl yr Eisteddfod, roedd ennill y wobr yn hynod o bwysig i mi yn bersonol ond hefyd roedd yn ddigwyddiad pwysig iawn i’r gymdeithas yn y Wladfa ac yng Nghymru.

Roedd yn dangos ei bod hi’n bosib dysgu Cymraeg yn llwyddiannus tu allan i Gymru. Dw i’n hynod o ddiolchgar hefyd fod cynllun Dysgu Cymraeg wedi ei sefydlu ym Mhatagonia yn 1997.

Erbyn hyn, mae llawer iawn ohonon ni, yn ddisgynyddion y Cymry gwreiddiol yn ogystal â’r rhai fel fi o gefndir Lladinaidd, wedi darganfod iaith y nefoedd ac yn ei defnyddio yn y Wladfa...ac yng Nghymru.

Beth oedd eich hanes yn siarad yr iaith ar ôl hynny?

Symudais i’r Hen Wlad (sef Cymru) yn 2002 i weithio mewn dwy ysgol uwchradd Gymraeg fel Cynorthwy-ydd Sbaeneg ac roedd staff yr ysgolion yn hapus iawn mod i’n gallu’r Gymraeg.

Ar ôl hynny symudais i o Lanelli i Gaerdydd ble cwrddais i â fy mhartner. Yn y cyfnod hwnnw, gwnes i gwrs Cymraeg Meistroli a sefyll yr arholiad Uwch.

Erbyn hyn, dw i wedi cymhwyso fel Cynorthwy-ydd Dosbarth gyda Mudiad Meithrin, wedi gweithio mewn sawl ysgol gynradd Gymraeg ac ysgolion uwchradd Cymraeg.

Dw i hefyd wedi cymhwyso fel Tiwtor Dysgu Cymraeg gyda Dysgu Cymraeg Caerdydd, sy’n cael ei gynnal gan Brifysgol Caerdydd ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, a dw i wedi bod yn gweithio fel tiwtor llawn amser ers deuddeg mlynedd.

Beth yw eich cyngor i bobl sydd wrthi’n dysgu Cymraeg?

Daliwch ati a siaradwch bob cyfle posib. Does dim ots os dych chi’n anghofio geiriau, neu dreigladau. Mae’n bwysig i chi ddefnyddio’r iaith dych chi wedi dysgu mewn dosbarth, wedi darllen neu glywed ar y teledu. Siaradwch a mwynhewch sgwrsio yn y Gymraeg.

Beth, yn eich barn chi, yw’r elfen bwysicaf wrth wobrwyo Dysgwr y Flwyddyn?

Mae’n anodd iawn ateb y cwestiwn yma. Dw i wedi beirniadu’r gystadleuaeth unwaith a doedd hi ddim yn hawdd o gwbl.

Ond erbyn hyn, dw i’n credu bod y pwyslais ar ddefnyddio’r Gymraeg yn y gymuned. Mae’n bwysig iawn gweld a chlywed y Gymraeg ymhob cyd-destun ac ymfalchïo ei bod yn iaith fyw.

Geirfa

Ymgeisgwyr – applicants

Braint – privilege

Y Wladfa – the Welsh settlement in Patagonia

Disgynyddion – descendants

Cynorthwy-ydd – assistant

Cymhwyso – qualify

Beirniadu – judge

Cyd-destun – context

Ymfalchïo – to be proud