Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Pınar yn dysgu Cymraeg

Pınar yn dysgu Cymraeg

Dyma sgwrs gydag un o actorion cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru, Y Cylch Sialc, Pınar Öğün:

  1. O ble wyt ti’n dod a beth yw dy gefndir di?

  Dw i’n dod o Dwrci. Es i i LAMDA i astudio actio ac wedyn nes i fyw yn Llundain am dair blynedd. Ond es i yn ôl i Dwrci, i Istanbul a nes i ddechre gwaith yn teledu a sioeau theatr. Yn anffodus, dw i wedi bod trwy gyfnodau anodd oherwydd sioe theatr, Mi Minor. Felly, yn 2013, nes i symud i Gaerdydd i fod yn ddiogel a dechrau bywyd newydd. 

  1. Pam oeddet ti eisiau dysgu Cymraeg?

  Nes i ddechre dysgu Cymraeg pan ges i fy nghastio yn y sioe deledu Un Bore Mercher ar S4C. Nes i actio y deintydd, Meral Alpay, am bedair pennod. Roedd hi’n profiad cyffrous iawn. Wedyn nes i benderfynu dysgu Cymraeg. Mae’n anodd iawn ond wnes i barhau i ymarfer. Nawr dw i’n byw yn Nghymru -Cymru yw fy nghartre ac felly dw i’n meddwl mae’n hanfodol siarad Cymraeg. Dw i’n mwynhau siarad Cymraeg ac eisiau gwella.

  1. Sut/ble wnest ti ddysgu?

  Yn gyntaf, nes i ddechre trio siarad Cymraeg gyda help ffrind, sydd wedi dysgu siarad Cymraeg ar ei phen ei hun fel oedolyn. Roedd hi’n helpu fi sut i ddweud beth roeddwn i eisiau dweud ar lafar. Ac felly, nes i gymryd gwersi ym Mhrifysgol Caerdydd am tua un mis.

  Wedyn nes i glywed am ap “Dweud Rhywbeth yn Gymraeg”. Ac fe wnaeth hwn newid popeth. Dw i newydd ddechre teimlo mwy hyderus pan dw i eisiau dweud rhywbeth yn y Gymraeg. Ac wrth gwrs, pan dw i eisiau siarad yn y Gymraeg dw i’n araf iawn, dw i angen meddwl lot, ac felly yn stopio eitha’ lot. Fedra i ddim cofio sut i ddweud beth dw i eisio dweud, neu sut i ddweud brawddeg cyfan.

  1. Pryd a ble wyt ti’n defnyddio dy Gymraeg?

  Alla i ddim dweud fy mod yn siarad Cymraeg bob dydd, achos dw i dal yn dysgu. Ond dw i’n deall pan mae pobl yn siarad o’m cwmpas. Sy’n wych!  Nawr dw i’n ymarfer ar gyfer Y Cylch Sialc gyda Theatr Genedlaethol Cymru fel actores. Fedra i ddim credu beth mae’n gwneud i fi gyda’r broses! Mae pawb yn siarad Cymraeg yn yr ymarferion bob dydd wedyn mae’n ddiddorol i weld sut mae’n helpu i fi i wella. 

  1. Dy hoff beth a dy gas beth?

  Dw i’n hoffi teimlo tawelwch meddwl. Dw i’n casau teimlo pryder. 

  1. Beth wyt ti’n mwynhau gwneud yn dy amser hamdden?

  Dw i’n mwynhau teithio gyda thrên i Ewrop. Os dw i ddim gael y cyfle, dw i’n hoffi jyst eistedd adre. 

  1. Dy hoff lyfr Cymraeg?

  Dw i ddim wedi dechre darllen llyfr yn y Gymraeg hyd yn hyn. Ond licien i ddarllen Llyfr Glas Nebo achos o’n i’n clywed bod hi’n wych a diddorol. 

  1. Dy hoff air Cymraeg?

  Hiraeth

  1. Unrhyw gyngor i ddysgwyr y Gymraeg?

  Trio dysgu brawddeg syml, bach yn arafach siarad i pobl ac os ti’n neud camgymeriadau, jyst chwerthin. 

  1. Disgrifia dy hun mewn tri gair.

  Pwy all?