Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cofleidio’r Gymraeg

Mae staff Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi cofleidio cynllun Cymraeg Gwaith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol eleni a’r gobaith yw y bydd mwy nag erioed yn defnyddio’r Gymraeg wrth eu gwaith ar gampysau’r brifysgol yn sgil y cynllun.

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n gweinyddu’r cynllun mewn Addysg Uwch ar ran y Ganolfan mewn wyth prifysgol.  Hyd yma, mae dros 400 o staff Addysg Uwch yn rhan o’r cynllun, gan gynnwys 80 aelod o staff Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Ymhlith yr 80 hynny, mae’r Dirprwy Is-ganghellor Ymgysylltu â Myfyrwyr, Dr Jacqui Boddington.  Mae Dr Boddington wedi cofrestru ar y cynllun, sy’n cynnwys cyrsiau ar-lein, cyrsiau dysgu dwys, cyrsiau preswyl a gwasanaethau cefnogi i’r cyflogwyr.  Mae hi’n mynychu dosbarth ar gyfer dechreuwyr ar gampws Llandaf gyda nifer o ddysgwyr eraill.

Mae Is-ganghellor y brifysgol, Yr Athro Cara Aitchison hefyd wedi derbyn gwersi un-i-un yn y Gymraeg er mwyn gwella ei sgiliau.

Yn ôl Is-ganghellor Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Yr Athro Cara Aitchison:

“Mae gan yr iaith Gymraeg le canolog yn strategaeth hir dymor y brifysgol.  ’Dyn ni wedi ymrwymo i gynyddu ein darpariaeth Gymraeg yn sylweddol dros y blynyddoedd nesaf ac i wella profiad ein myfyrwyr iaith Gymraeg ar y ddau gampws, yn Llandaf a Chyncoed.  Mae’r cynllun Cymraeg Gwaith yn hollbwysig i wireddu’r weledigaeth hon wrth i ni fynd ati i gynyddu’r nifer o staff academaidd a gweinyddol sy’n siarad Cymraeg.  Dw i wrth fy modd bod cymaint o gydweithwyr wedi manteisio ar y cynllun eleni a dw i’n dymuno pob lwc iddyn nhw gyda’u hastudiaethau.’’

Mae’r brifysgol wedi ymestyn y cynllun i gynnwys elfennau ychwanegol er mwyn cryfhau ymhellach sgiliau iaith Gymraeg y sefydliad.

Caiff gweithgareddau anffurfiol eu cynnal, gan gynnwys Clwb Coffi a Chlonc, Clwb Cymraeg Diwylliannol, Clwb Gîcs Gramadeg, Grŵp Shwmae, Cynllun Cyfaill a chystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn.

Yn ychwanegol, rhoddir her i bob dysgwr gwblhau Prosiect Personol Cymraeg Gwaith 10 awr o hyd er mwyn cryfhau eu defnydd o’r iaith.

Mae’r dysgwyr sydd wedi cofrestru ar y cynllun yn ddarlithwyr a staff adrannau academaidd a gweinyddol y brifysgol, gan gynnwys Cyllid, Gyrfaoedd, y Llyfrgell, Gwasanaethau Cynadleddau, Gwasanaethau Myfyrwyr, Neuaddau Preswyl, y Gofrestrfa a’r Derbynfeydd. Mae rhai ohonynt yn dod o Gymru ond nifer yn dod o Loegr, Yr Alban, Iwerddon, Groeg, Awstria, Sbaen a’r Almaen.

Mae Margo Schmidt, Tiwtor Cerameg gydag Ysgol Agored Celf Caerdydd wedi byw mewn gwahanol wledydd ar hyd y blynyddoedd ond mae hanner ei theulu yn hanu o Gymru a’r hanner arall o’r Almaen.  Mae hi’n dilyn cwrs Cymraeg Sylfaen 2 ar gampws Llandaf:

“Dw i’n gweithio ym myd y celfyddydau, ac i werthfawrogi celf Gymreig yn gyflawn, mae deall yr iaith Gymraeg yn hanfodol.  Gyda fy Nghymraeg sylfaenol, ro’n i’n hapus iawn i gyfrannu at gyfarfodydd pwyllgor Celfyddydau Gweledol Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.  Dw i’n dysgu llawer o bobl i weithio gyda chlai, a dw i eisiau gallu gwneud hyn yn y Gymraeg.  Dw i eisiau helpu myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg i deimlo’n hyderus wrth ddod i astudio yn Ysgol Agored Celf Caerdydd.’’

Fel rhan o’r cynllun Cymraeg Gwaith, cynigir cyrsiau preswyl i ddysgwyr sydd wedi dysgu hyd at lefel Canolradd, mewn pedwar lleoliad ar draws Cymru.  Bydd rhai o ddysgwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn mynychu un o’r cyrsiau yma sydd yn canolbwyntio ar fagu hyder a chryfhau sgiliau ieithyddol yn Nant Gwrtheyrn, y ganolfan iaith arbenigol ym Mhen Llŷn.

Ychwanegodd Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol:

“’Dyn ni’n falch iawn fod y cynllun Cymraeg Gwaith wedi ennyn y fath ymateb ymhlith staff Prifysgol Metropolitan Caerdydd a ’dyn ni’n dymuno’r gorau i’r dysgwyr sydd wedi cofrestru ar y cynllun eleni.  Dw i’n siŵr y gwnaiff y cynllun gryfhau’r gymuned Gymraeg sy’n bodoli o fewn y brifysgol a gwneud gwahaniaeth i hyder y staff.  Dw i’n ffyddiog y bydd modd i’r dysgwyr roi eu sgiliau newydd ar waith a chynnig gwasanaeth dwyieithog i’r myfyrwyr ar ôl cwblhau’r cynllun.”

Disgrifiad llun

Margo Shmidt, Tiwtor Cerameg gydag Ysgol Agored Celf Caerdydd gyda rhai o'i myfyrwyr.