Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Rhestr Fer

Cyhoeddi rhestr fer Dysgwr yr Ŵyl AmGen.

Mae pum dysgwr Cymraeg wedi’u dewis i fod ar restr fer Dysgwr yr Ŵyl AmGen, cystadleuaeth sy’n cael ei chynnal ar y cyd gan yr Eisteddfod Genedlaethol, BBC Radio Cymru a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. 

Bydd y dysgwyr, sy’n gwneud ymdrech arbennig i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau pob dydd, yn cymryd rhan yn yr Ŵyl AmGen, penwythnos hir o raglenni a chynnwys ar draws BBC Radio Cymru, BBC Radio Cymru 2 a BBC Cymru Fyw rhwng 30 Gorffennaf – 2 Awst. 

Dyma fwy o wybodaeth am y pum dysgwr:

Mathias Maurer

Daw Mathias o’r Almaen yn wreiddiol ac roedd yn gerddor proffesiynol cyn mynd yn athro ysgol gynradd.  Mae’n defnyddio’r Gymraeg yn hyderus yng nghartref y teulu yn y Barri, ac mae wedi gweithio’n ddiwyd i sicrhau bod yr iaith yn cael ei throsglwyddo i ddisgyblion mewn ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg, gan greu adnoddau dysgu digidol cyfoes.

Jazz Langdon

Dysgwraig o Sir Benfro yw Jazz, sy wedi mynd ati’n ddiflino i ddysgu’r iaith dros y ddwy flynedd ddiwethaf.  Mae’n gydlynydd y Gymraeg yn ei gwaith fel athrawes ysgol.  Mae’n canu mewn côr ac yn cael boddhad mawr wrth ddeall ystyr y caneuon.  Mae hefyd wrth ei bodd yn cymdeithasu gyda’i chyd-gantorion yn Gymraeg.

Siân Sexton

Cafodd Siân ei magu ar aelwyd ddi-Gymraeg yn y Rhondda.  Ymserchodd yn y Gymraeg a’i dysgu i safon uchel.  Roedd yn benderfynol y byddai ei dau fab yn dysgu’r Gymraeg, ac erbyn hyn maen nhw’n rhugl hefyd. Mae hi’n berson prysur sy’n mwynhau amrywiaeth o ddiddordebau, gan gynnwys gweithgareddau Merched y Wawr, garddio a chadw gwenyn.

Elisabeth Haljas

O Estonia daw Elisabeth yn wreiddiol, a symudodd i Gaerdydd i astudio dieteteg.  Mae wedi bod yn dysgu Cymraeg ers bron dwy flynedd.  Fel rhan o’i chwrs, mae wedi creu fideos Cymraeg am fwyta’n iach.  Mae hefyd wedi trefnu cyfnod o brofiad gwaith yn Ysbyty Glan Clwyd achos bod hi eisiau gweithio a byw trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae hi’n mwynhau gwirfoddoli yn Theatr y Sherman, Caerdydd, yn enwedig gyda chynyrchiadau Cymraeg.

Barry Lord

Cadw siop lyfrau yn Nhrefaldwyn a wna Barry.  Yn 2018 enillodd dlws coffa Basil Davies am y marciau uchaf mewn arholiad Dysgu Cymraeg lefel Sylfaen drwy Gymru.  Mae wrth ei fodd yn defnyddio’r Gymraeg o ddydd i ddydd yn ei waith, ac yn mwynhau cymdeithasu yn y Gymraeg mewn clwb llyfrau wythnosol.

Lluniwyd y rhestr fer gan banel beirniadu sy’n cynnwys Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Aran Jones, cyd sylfaenydd SaySomethingInWelsh a Dona Lewis, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Cynllunio a Datblygu’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Meddai Dona Lewis: “Mae’r pum dysgwr sy ar y rhestr fer wedi dysgu’r iaith i safon uchel, rhai ohonynt mewn ychydig o amser.  Maen nhw wedi cofleidio pob cyfle i ddefnyddio a mwynhau’r Gymraeg a dan ni’n eithriadol o falch ohonyn nhw.”

Bydd y pump yn cael eu cyfweld gan y gyflwynwraig, Shân Cothi, ar Radio Cymru ac yn dilyn y cyfweliadau, bydd y Panel Beirniadu yn dewis enillydd.  Bydd enw’r enillydd yn cael ei gyhoeddi mewn seremoni arbennig ar Radio Cymru ar 4.30pm ar ddydd Sadwrn, 1 Awst.    

Diwedd

Mae’r Ŵyl AmGen yn rhan o’r Eisteddfod AmGen, sy’n cael ei chynnal yn lle’r Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron eleni.