Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Recriwtio Tiwtoriaid

Oes diddordeb gyda chi i weithio fel tiwtor Dysgu Cymraeg?

Bob blwyddyn mae miloedd o oedolion yn dewis dysgu Cymraeg ac mae galw barhaus am diwtoriaid brwdfrydig ac ymroddgar i roi gwersi iddynt.

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy’n gyfrifol am y sector Dysgu Cymraeg, ac mae’n awyddus i gasglu enwau pobl sydd â diddordeb i weithio fel tiwtoriaid

Cyrsiau Dysgu Cymraeg

Mae’r Ganolfan yn gweithio gydag 11 darparwr i gynnal cyrsiau ledled Cymru.  Fel arfer, mae cyrsiau yn cael eu cynnal mewn cymunedau, ond ar hyn o bryd mae pobl yn dysgu mewn dosbarthiadau rhithiol, gan ddefnyddio platfformau megis Zoom a Teams ar gyfrifiadur.

Mae cyrsiau ar gael ar bum lefel, o ddechreuwyr i ddysgwyr profiadol, ac maent yn cael eu cynnal yn ystod y dydd a gyda’r nos.  Mae’r Ganolfan wedi llunio cwricwlwm a chyrsiau cenedlaethol ac mae llu o adnoddau digidol ar gael i gefnogi dysgwyr.

 

Recriwtio Tiwtoriaid

Gweithio fel tiwtor

Mae tiwtoriaid yn cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan ddarparwyr y Ganolfan. Mae tiwtoriaid newydd fel arfer yn cael cynnig un neu ddau ddosbarth i ddechrau.  Ar hyn o bryd, mae’r mwyafrif o’n tiwtoriaid yn dysgu dosbarthiadau rhithiol o’u cartrefi.

Mae profiad dysgu blaenorol yn ddelfrydol, ond nid yw’n angenrheidiol.  Mae brwdfrydedd ac ymroddiad at y Gymraeg yn hollbwysig, wrth i chi helpu dysgwyr fagu hyder i ddefnyddio a mwynhau’r Gymraeg.

Camau nesaf

Mae’r Ganolfan yn awyddus i greu cronfa o enwau unigolion sydd â diddordeb i weithio fel tiwtor.  Byddwn yn rhannu eich manylion gyda’r darparwyr a byddan nhw’n cysylltu’n uniongyrchol gyda chi i drafod unrhyw gyfleoedd gwaith.

Os dych chi eisiau hybu’r Gymraeg a chefnogi siaradwyr newydd, fel aelod o sector cyfeillgar a phroffesiynol, a wnewch chi gofnodi eich diddordeb trwy gwblhau’r ffurflen isod.

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn darparu gwybodaeth ar sut mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn casglu ac yn prosesu eich data personol pan ymwelwch â'n gwefan. Mae'n bwysig eich bod yn darllen yr hysbysiad preifatrwydd hwn ynghyd â'n polisi preifatrwydd sy'n cynnwys gwybodaeth fanwl am ein prosesu data ac y gellir ei gyrchu yma (https://dysgucymraeg.cymru/hysbysiad-preifatrwydd/). 1. Gwybodaeth bwysig a phwy ydym ni Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yw’r rheolwr sy’n gyfrifol am eich data personol. Rydym wedi penodi Swyddog Data. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hysbysiad preifatrwydd hwn neu ein harferion diogelu data, cysylltwch â'r Swyddog Data ar 03003 234324. 2. Pa wybodaeth fydd y Ganolfan yn ei chasglu? Bydd y Ganolfan yn casglu gwybodaeth bersonol wahanol amdanoch trwy gydol eich holl ymwneud â’r Ganolfan. Bydd hyn yn cynnwys • Data Personol. • Data Cyswllt. • Data Ariannol. • Data Trafodiad. • Data Technegol. • Data Proffil. • Data Defnydd. • Data Marchnata a Chyfathrebu. Gellir gweld manylion llawn y categorïau hyn o ddata yma (https://dysgucymraeg.cymru/hysbysiad-preifatrwydd/). Rydym yn defnyddio gwahanol ddulliau i gasglu data amdanoch chi, a eglurir yma (https://dysgucymraeg.cymru/hysbysiad-preifatrwydd/). 3. Pam bod y Ganolfan yn prosesu fy ngwybodaeth bersonol ac i beth mae’n cael ei defnyddio? Dim ond at y diben y gwnaethom ei gasglu eich data personol y byddwn yn ei ddefnyddio sy'n cynnwys y canlynol: • I'ch cofrestru fel dysgwr / I’ch cofrestru ar arholiadau • Prosesu a chyflwyno'ch cais am gwrs • I reoli ein perthynas â chi • Er mwyn eich galluogi i gymryd rhan yn y Cynllun Siarad • Er mwyn cofrestru eich diddordeb i fod yn diwtor gyda’n Darparwyr • Er mwyn eich galluogi i gymryd rhan mewn cystadleuaeth wobrwyo, cystadlu neu gwblhau arolwg • Gweinyddu a diogelu ein busnes a'r wefan hon • I ddarparu cynnwys a hysbysebion gwefan berthnasol i chi a mesur neu ddeall effeithiolrwydd yr hysbysebion a wasanaethwn ichi • I ddefnyddio dadansoddiadau data i wella cynhyrchion / gwasanaethau, marchnata, perthnasau a phrofiadau cwsmeriaid • I wneud awgrymiadau ac argymhellion i chi am gyrsiau neu wasanaethau a all fod o ddiddordeb i chi 4. Sut rydym yn defnyddio'ch data personol Efallai y byddwn yn rhannu eich data personol â thrydydd parti allanol. Mae mwy o fanylion i'w gweld yma (https://dysgucymraeg.cymru/hysbysiad-preifatrwydd/). 5. Eich hawliau cyfreithiol O dan rai amgylchiadau, mae gennych hawliau o dan gyfreithiau diogelu data mewn perthynas â'ch data personol gan gynnwys yr hawl i dderbyn copi o'r data personol sydd gennym amdanoch chi a'r hawl i gwyno ar unrhyw adeg i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, y DU. rheolydd ar gyfer materion diogelu data (www.ico.org.uk). Mae mwy o fanylion i'w gweld yma (https://dysgucymraeg.cymru/hysbysiad-preifatrwydd/). 6. Manylion pellach Os ydych chi'n chwilio am ragor o wybodaeth ar sut rydyn ni'n prosesu'ch data personol gan gynnwys ar ddiogelwch data, cadw data a seiliau prosesu cyfreithlon, ewch i'n polisi preifatrwydd (https://dysgucymraeg.cymru/hysbysiad-preifatrwydd/)

 

Cofiwch gadw golwg am unrhyw hysbysebion swyddi ar wefannau swyddi a’r cyfryngau cymdeithasol.  Os oes unrhyw gwestiynau gyda chi, mae croeso i chi e-bostio swyddfa@dysgucymraeg.cymru  Mae modd cael blas ar waith ein tiwtoriaid ar y dudalen yma.