Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cymraeg Gwaith Addysg Bellach/Addysg Uwch

Cymraeg Gwaith mewn Addysg Bellach 

Yn dilyn llwyddiant y prosiect peilot Cymraeg Gwaith Addysg Bellach yn 2017-18, ariannwyd y cynllun eto yn 2018-19, ac mae’r cynllun wedi'i ariannu ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019-20 hefyd. ColegauCymru sy’n cydlynu’r prosiect Cymraeg Gwaith ar gyfer y sector Addysg Bellach dan nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Bwriad y prosiect yw datblygu sgiliau Cymraeg darlithwyr mewn Colegau Addysg Bellach. Y nod yw gweithio gydag isafswm o 210 o ddarlithwyr addysg bellach ar hyd a lled Cymru gyda phob un yn cwblhau 120 awr o Gymraeg. Er diben y prosiect yma, ac er mwyn cyrraedd y nod ehangach o gynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y sector, gofynnir bod 80% o’r rhai sy’n dilyn y prosiect yn y Colegau yn staff academaidd - felly’n ddarlithwyr neu’n aseswyr.

Mae’r cynllun yn berthnasol i bob lefel, gyda dosbarthiadau a thiwtoriaid ar gael er mwyn cynorthwyo dysgwyr newydd, yn ogystal a siaradwyr di-hyder a rhugl i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn y gweithle. Bydd y prosiect yn amrywio o Goleg i Goleg gan fod natur y prosiect yn galluogi’r Colegau i weddu’r prosiect at eu hanghenion unigol a phenodol hwy, ond yr un yw’r nod.

Manylion Pellach
Os ydych chi’n gweithio mewn Coleg yng Nghymru, manteisiwch ar y cyfle i fod yn rhan o’r prosiect yma drwy gysylltu gyda’ch tîm Adnoddau Dynol neu’ch Hyrwyddwr Dwyieithrwydd yn y Coleg.

Am fanylion cyffredinol, neu am fwy o wybodaeth am y cynllun cysylltwch gyda Nia Brodrick, cydlynydd prosiect yn gweithio ar ran ColegauCymru.

 

Cymraeg Gwaith mewn Addysg Uwch

Sefydlwyd Cymraeg Gwaith mewn Addysg Uwch yn 2017 er mwyn cynyddu sgiliau iaith staff prifysgolion Cymru ac er mwyn hybu staff i’w defnyddio yn y gweithle.

Derbyniodd y cynllun groeso brwd gan ddysgwyr o’r dechrau’n deg. Yn y flwyddyn gyntaf ymunodd dros 230 â’r cynllun gan dderbyn 100 o oriau dysgu yn ystod 20 wythnos waith. Y llynedd troes y ffrwd honno’n llif pan gofrestrodd dros 450 o staff ledled Cymru gan fanteisio ar gyfanswm o 120 o oriau dysgu. Aeth rhai gam ymhellach gan elwa ar gyrsiau preswyl 'Defnyddio' Cymraeg Gwaith yn Nant Gwrtheyrn.

Trwy nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a chyda chefnogaeth prifysgolion Cymru mae’r cynllun ar gael am y drydedd flwyddyn o’r bron. Eleni bydd mwy o bwyslais ar dargedu’r staff dysgu sydd mewn meysydd sy’n strategol bwysig o safbwynt datblygu’r ddarpariaeth Gymraeg mewn addysg uwch. Bydd hyn wrth gwrs yn cyfoethogi profiadau Cymraeg myfyrwyr yn ogystal â hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle.

Ar ben yr oriau dysgu creiddiol cynigir cyrsiau preswyl 'Defnyddio' Cymraeg Gwaith yn rhad ac am ddim i staff y cynllun yn ystod 2019-20.

Penodwyd tiwtoriaid iaith yn y prifysgolion i weithio’n agos ag aelodau penodol o staff i gynyddu eu sgiliau iaith ac i’w rhoi ar ben ffordd wrth ddefnyddio’r sgiliau newydd hyn. At hynny, mae croeso i staff eraill, boed yn staff gweinyddol neu’n rheolwyr, i ymuno â’r cynllun. 

Am ragor o wybodaeth mae croeso ichi gysylltu ag Owen Thomas, cydlynydd y cynllun yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: 01267 610441

Peilot Addysg Uwch ac Addysg Bellach Cymraeg Gwaith
Disgrifiad llun (uchod)
Yn y llun, o’r chwith i’r dde: Karen Davies, Darlithydd Gofal Plant, Coleg Caerdydd a’r Fro, Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Catherine Palmer, Darlithydd Triniaethau Amgen, Coleg Caerdydd a’r Fro, Nicola Buttle, Cydlynydd Cwricwlwm Cymraeg Coleg Caerdydd a’r Fro, ac Alison Grainger, Darlithydd Gofal Plant, Coleg Caerdydd a’r Fro.