Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cymraeg Gwaith Addysg Bellach/Addysg Uwch

Cymraeg Gwaith mewn Addysg Bellach

Yn dilyn llwyddiant y prosiect peilot Cymraeg Gwaith Addysg Bellach yn 2017-18, ariannwyd y cynllun eto yn 2018-19, ac mae’r cynllun wedi'i ariannu ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019-20 hefyd. ColegauCymru sy’n cydlynu’r prosiect Cymraeg Gwaith ar gyfer y sector Addysg Bellach dan nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Bwriad y prosiect yw datblygu sgiliau Cymraeg darlithwyr mewn Colegau Addysg Bellach. Y nod yw gweithio gydag isafswm o 210 o ddarlithwyr addysg bellach ar hyd a lled Cymru gyda phob un yn cwblhau 120 awr o Gymraeg. Er diben y prosiect yma, ac er mwyn cyrraedd y nod ehangach o gynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y sector, gofynnir bod 80% o’r rhai sy’n dilyn y prosiect yn y Colegau yn staff academaidd - felly’n ddarlithwyr neu’n aseswyr.

Mae’r cynllun yn berthnasol i bob lefel, gyda dosbarthiadau a thiwtoriaid ar gael er mwyn cynorthwyo dysgwyr newydd, yn ogystal a siaradwyr di-hyder a rhugl i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn y gweithle. Bydd y prosiect yn amrywio o Goleg i Goleg gan fod natur y prosiect yn galluogi’r Colegau i weddu’r prosiect at eu hanghenion unigol a phenodol hwy, ond yr un yw’r nod.

Manylion Pellach
Os ydych chi’n gweithio mewn Coleg yng Nghymru, manteisiwch ar y cyfle i fod yn rhan o’r prosiect yma drwy gysylltu gyda’ch tîm Adnoddau Dynol neu’ch Hyrwyddwr Dwyieithrwydd yn y Coleg.

Am fanylion cyffredinol, neu am fwy o wybodaeth am y cynllun cysylltwch gyda Nia Brodrick, cydlynydd prosiect yn gweithio ar ran ColegauCymru.

 

Cymraeg Gwaith mewn Addysg Uwch

Mae Cymraeg Gwaith mewn Addysg Uwch yn mynd o nerth i nerth. Eleni (2020-21) mae dros 240 o staff wedi cofrestru i dderbyn hyfforddiant i wella eu sgiliau Cymraeg trwy gyfres o wersi a gweithgareddau dysgu rhithiol.

Trwy nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a chyda chefnogaeth prifysgolion Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol mae’r cynllun ar gael am y bedwaredd flwyddyn o’r bron.

Mae staff mewn prifysgolion eisoes wedi elwa’n fawr o’r cynllun hwn ac yn parhau i wneud hynny. Bydd staff sy’n cwblhau’r cynllun eleni wedi cyflawni 120 awr o hyfforddiant.

Ym mhob prifysgol mae tiwtoriaid ar gael i hyfforddi staff sy’n dymuno uwchraddio eu sgiliau Cymraeg ar draws ystod o lefelau trwy gyrsiau ar-lein sydd wedi cael eu teilwra ar eu cyfer.

Trwy wella sgiliau iaith staff prifysgol, anelir at ehangu’r ddarpariaeth Gymraeg i fyfyrwyr a chyfoethogi eu profiad drwy hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle.

Am ragor o wybodaeth am Gymraeg Gwaith mewn Addysg Uwch mae croeso ichi gysylltu â Dr Owen Thomas (o.thomas@colegcymraeg.ac.uk), sy’n cydlynu’r cynllun ar ran y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Peilot Addysg Uwch ac Addysg Bellach Cymraeg Gwaith
Disgrifiad llun (uchod)
Yn y llun, o’r chwith i’r dde: Karen Davies, Darlithydd Gofal Plant, Coleg Caerdydd a’r Fro, Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Catherine Palmer, Darlithydd Triniaethau Amgen, Coleg Caerdydd a’r Fro, Nicola Buttle, Cydlynydd Cwricwlwm Cymraeg Coleg Caerdydd a’r Fro, ac Alison Grainger, Darlithydd Gofal Plant, Coleg Caerdydd a’r Fro.