Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Prosiect AB/AU Cymraeg Gwaith

Cymraeg Gwaith mewn Addysg Bellach 

Yn dilyn llwyddiant y prosiect peilot Cymraeg Gwaith Addysg Bellach, mae’r cynllun wedi ariannu unwaith eto ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018-19. ColegauCymru sy’n cydlynu’r prosiect Cymraeg Gwaith ar gyfer y sector Addysg Bellach dan nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Bwriad y prosiect yw datblygu sgiliau Cymraeg darlithwyr mewn Colegau Addysg Bellach. Ein nod yw gweithio gydag isafswm o 210 o ddarlithwyr addysg bellach ar hyd a lled Cymru gyda phob un yn cwblhau 120 awr o Gymraeg. Er diben y prosiect yma ac er mwyn cyrraedd ein nod ehangach o gynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y sector, byddwn yn gofyn fod 80% o’r rhai sy’n dilyn y prosiect yn y Colegau yn staff academaidd felly’n ddarlithwyr neu’n aseswyr.

Mae’r cynllun yn berthnasol i bob lefel, gyda dosbarthiadau a thiwtoriaid ar gael er mwyn cynorthwyo dysgwyr newydd, dihyder a rhugl i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn y gweithle. Bydd y prosiect yn amrywio o Goleg i Goleg gan fod natur y prosiect yn galluogi’r Colegau i weddu’r prosiect at eu hanghenion unigol a phenodol hwy ond yr un yw’r nod.

Manylion Pellach
Os ydych chi’n gweithio mewn Coleg yng Nghymru, manteisiwch ar y cyfle i fod yn rhan o’r prosiect yma drwy gysylltu gyda’r tîm adnoddau dynol neu’r Hyrwyddwr Dwyieithrwydd yn y Coleg.

Am fanylion cyffredinol neu am fwy o wybodaeth am y cynllun cysylltwch gyda Nia Brodrick, cydlynydd prosiect yn gweithio ar ran ColegauCymru : cymraeggwaithAB@hotmail.com neu rhowch alwad i’r swyddfa ar 02920 522500

 

Cymraeg Gwaith mewn Addysg Uwch

Cynllun dan nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yw'r cynllun Cymraeg Gwaith mewn Addysg Uwch, ac fe’i cydlynir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r Cynllun yn rhan o gynllun ehangach Cymraeg Gwaith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Dechreuodd y Cynllun yn 2017 a chafwyd ymateb cadarnhaol oddi wrth brifysgolion Cymru.

Erbyn hyn, penodwyd tiwtoriaid iaith ym mhob prifysgol i weithio gydag isafswm o 150 o staff addysg uwch ledled Cymru, a chynigir 120 awr o ddysgu.

Nod y cynllun yw rhoi cyfle i staff addysg uwch ddatblygu eu sgiliau iaith er mwyn eu galluogi i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle. Er mwyn mesur llwyddiant caiff hyfedredd pob dysgwr ei nodi ar ddechrau ac ar ddiwedd y cynllun. Mae’r cynllun yn agored (ac yn rhad ac am ddim) i staff o bob hyfedredd, boed yn ddysgwyr newydd neu’n ddysgwyr ar lefel uwch.

Mae'r cynllun hwn yn hyblyg dros ben ac mae'r dull dysgu yn amrywio o sefydliad i sefydliad. 

Manylion Pellach

Os ydych chi’n aelod o staff mewn prifysgol yng Nghymru mae’n bosibl y byddwch eisoes wedi derbyn gwybodaeth am y cynllun.

Os nad ydych yn siŵr at bwy yn eich sefydliad y dylech chi droi i gael rhagor o fanylion cysylltwch ag Owen Thomas, cydlynydd y cynllun yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: o.thomas@colegcymraeg.ac.uk / 01267 610441

Peilot Addysg Uwch ac Addysg Bellach Cymraeg Gwaith
Disgrifiad llun (uchod)
Yn y llun, o’r chwith i’r dde: Karen Davies, Darlithydd Gofal Plant, Coleg Caerdydd a’r Fro, Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Catherine Palmer, Darlithydd Triniaethau Amgen, Coleg Caerdydd a’r Fro, Nicola Buttle, Cydlynydd Cwricwlwm Cymraeg Coleg Caerdydd a’r Fro, ac Alison Grainger, Darlithydd Gofal Plant, Coleg Caerdydd a’r Fro.