Addysg Bellach ac Addysg Uwch Cymraeg Gwaith

Cymraeg Gwaith mewn Addysg Bellach 

Mae Prosiect Peilot Cymraeg Gwaith Addysg Bellach yn digwydd rhwng mis Hydref 2017 a diwedd mis Mawrth 2018.

Nod y prosiect yw cynyddu defnydd y Gymraeg mewn Colegau Addysg Bellach fel cyfrwng dysgu. Gyda dros 150,000 o ddysgwyr yn mynychu Colegau Addysg Bellach yn ystod 2014/15, dyma gam cadarnhaol i darged Llywodraeth Cymru i gyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Byddwn ni’n mesur llwyddiant drwy edrych ar allu a hyder y darlithwyr i ddarlithio trwy gyfrwng y Gymraeg erbyn diwedd y prosiect.

Cysylltwch gyda cymraeggwaithAB@hotmail.com os hoffech chi gael mwy o wybodaeth a dilynwch ein cynnydd ar trydar @CGAB_FEWW

 

 

Cymraeg Gwaith mewn Addysg Uwch

Cynllun dan nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yw'r cynllun Cymraeg Gwaith mewn Addysg Uwch, ac fe’i cydlynir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r cynllun yn rhan o gynllun ehangach Cymraeg Gwaith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae’r cynllun yn dechrau ym mis Hydref 2017 a bydd yn dod i ben erbyn diwedd mis Mawrth 2018. Er mwyn cyrraedd y nod, penodwyd wyth tiwtor iaith i weithio gydag isafswm o 100 o ddarlithwyr Addysg Uwch ledled Cymru.

Nod

Nod y cynllun yw rhoi cyfle i staff Addysg Uwch ddatblygu eu sgiliau iaith er mwyn eu galluogi i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg yn eu gwaith. Er mwyn mesur llwyddiant caiff hyfedredd pob dysgwr ei nodi ar ddechrau ac ar ddiwedd y cynllun. Mae’r cynllun yn agored (ac yn rhad ac am ddim) i staff o bob hyfedredd, boed yn ddysgwyr newydd neu’n ddysgwyr ar lefel uwch.

Mae'r cynllun hwn yn hyblyg dros ben ac mae'r dull dysgu yn amrywio o sefydliad i sefydliad.

Sefydliadau

Mae wyth prifysgol wedi cytuno i gymryd rhan yn y cynllun hwn sef:

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Bangor

Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Rhagor o Fanylion

Os ydych chi’n aelod o staff yn un o’r prifysgolion uchod mae’n bosibl y byddwch eisoes wedi derbyn gwybodaeth am y cynllun.

Os nad ydych yn siŵr at bwy yn eich sefydliad y dylech chi droi i gael rhagor o fanylion cysylltwch ag Owen Thomas, cydlynydd y cynllun yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: o.thomas@colegcymraeg.ac.uk / 01267 610441

Peilot Addysg Uwch ac Addysg Bellach Cymraeg Gwaith
Disgrifiad llun (uchod)
Yn y llun, o’r chwith i’r dde: Karen Davies, Darlithydd Gofal Plant, Coleg Caerdydd a’r Fro, Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Catherine Palmer, Darlithydd Triniaethau Amgen, Coleg Caerdydd a’r Fro, Nicola Buttle, Cydlynydd Cwricwlwm Cymraeg Coleg Caerdydd a’r Fro, ac Alison Grainger, Darlithydd Gofal Plant, Coleg Caerdydd a’r Fro.
Bydd Karen, Catherine ac Alison yn dilyn hyfforddiant Cymraeg fel rhan o’r cynllun newydd.