Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Mwynhau defnyddio eich Cymraeg

Yn ogystal â'n cyrsiau Dysgu Cymraeg poblogaidd, sy'n cynnwys cyrsiau blasu ar-lein rhad ac am ddim, mae cyfleoedd di-ri i chi fwynhau siarad ac ymarfer eich Cymraeg. 

Bydd eich darparwr cyrsiau lleol yn trefnu rhaglen o weithgareddau anffurfiol yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys cwisiau, boreau coffi, gigs, teithiau cerdded, clybiau darllen a llawer mwy.

Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol hefyd yn gweithio gyda phartneriaid gwahanol, gan gynnwys Mentrau Iaith Cymru, i gynnal digwyddiadau cenedlaethol.

Ar y dudalen yma, mae mwy o syniadau ar gyfer defnyddio eich Cymraeg - gwylio S4C, gwrando ar Radio Cymru, darllen un o lyfrau y gyfres 'Amdani' neu gymryd rhan yn y cynllun Siarad. Mwynhewch!

mwynhau

Gwrando a gwylio

Beth am fwynhau'r Gymraeg trwy wylio rhaglenni Cymraeg S4C neu wrando ar BBC Radio Cymru?  

Gallwch wylio rhaglenni Cymraeg ar gyfer dysgwyr ar wefan S4C. Gallwch ddefnyddio isdeitlau Saesneg neu isdeitlau Cymraeg syml. Beth am wylio un o 'bocs set' S4C? 

Mae gan BBC Radio Cymru bodlediad wythnosol o'r enw ‘Pigion’, sy'n addas ar gyfer dysgwyr lefel Uwch. Os dych chi’n hoffi gwrando ar bodlediadau, mae gan Y Pod gasgliad ar gyfer dysgwyr Cymraeg.

Cerddoriaeth

Beth am wrando ar gerddoriaeth Gymraeg ar Spotify neu Radio Cymru? Mae llawer o artistiaid a bandiau gwych yma yng Nghymru - am fwy o fanylion, edrychwch ar dudalen Dydd Miwsig Cymru.

ʼDyn ni wedi cynnal sawl gig yn ddiweddar. Dych chi’n gallu gwylio a gwrando ar gigs Dysgu Cymraeg yma

Darllen

Beth am ddarllen llyfrau, cylchgronau neu erthyglau Cymraeg? Gallwch ddarllen eitemau newyddion, erthyglau a chyfweliadau ar wefannau BBC Cymru Fyw a Golwg 360. Defnyddiwch y botwm VOCAB i gael cyfieithiadau Saesneg. Mae gwefan parallel.cymru yn cyhoeddi erthyglau Cymraeg a Saesneg diddorol ochr yn ochr â'i gilydd. Beth am ddarllen y blogiau diddorol ar wefan Amgueddfa Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru?

Cliciwch yma i ddarllen mwy am Amdani – Gŵyl Ddarllen Dysgu Cymraeg, ac i weld holl lyfrau cyfres Amdani.

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi rhestr ddarllen i ddysgwyr. Cliciwch yma i weld y rhestr.

Defnyddiwch y map yma i ddod o hyd i siop lyfrau Cymraeg yn eich ardal chi.

Amdani
Cyfres o lyfrau ar gyfer dysgwyr ydy Cyfres Amdani. Mae’r llyfrau ar werth yn eich siopau llyfrau Cymraeg lleol neu ar wefan gwales.com.
Lingo
Cylchgrawn i ddysgwyr ydy Lingo Newydd sy'n cynnwys erthyglau hawdd eu deall, straeon, newyddion am Gymru a rhestrau o eiriau newydd.

Mae cynllun Siarad yn dod â siaradwyr Cymraeg a dysgwyr lefel Canolradd+ at ei gilydd ar gyfer 10 awr o sgwrsio anffurfiol. Nod y cynllun yw codi hyder dysgwyr a’u cyflwyno i gyfleoedd i ddefnyddio’u Cymraeg yn lleol. 

Mentrau Iaith

Mae 22 o Fentrau Iaith yn trefnu gweithgareddau yn y Gymraeg ar draws Cymru, gan gynnwys chwaraeon, digwyddiadau i'r teulu a gwyliau fel Tafwyl. Cliciwch yma i ddod o hyd i Fenter Iaith sy’n lleol i chi.

Yr Eisteddfod Genedlaethol

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn ŵyl sy’n dathlu diwylliant Cymru a’r iaith Gymraeg. Mae’r ŵyl yn cael ei chynnal yn ystod mis Awst, am yn ail flwyddyn yn y de a'r gogledd.

Mae’n ŵyl groesawgar sy’n denu miloedd o ddysgwyr Cymraeg bob blwyddyn gyda'r 'Pentref Dysgu Cymraeg' sy'n rhan o'r ŵyl. Bob blwyddyn, mae’r Eisteddfod yn cynnal cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn ar y cyd gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i wobrwyo dysgwyr sy’n gwneud ymdrech arbennig i ddefnyddio’r Gymraeg. Mae mwy o wybodaeth yma.  

Urdd Gobaith Cymru

Mae Urdd Gobaith Cymru yn Gorff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol. Ers 1922, mae’r Urdd yn rhoi cyfleoedd a phrofiadau i blant a phobl ifanc trwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn 2022, mae’r Urdd yn dathlu canmlwyddiant ac mae’r mudiad yn mynd o nerth i nerth. Mae’r Urdd yn cynnig nifer o gyfleoedd gwych i ieuenctid Cymru gan gynnwys Eisteddfod yr Urdd, cyfleoedd yn ymwneud â chwaraeon, gwersylloedd ledled Cymru, prentisiaethau, adrannau yn y gymuned a mwy.

Wyt ti rhwng 19 a 25 oed ac yn dysgu Cymraeg? Bob blwyddyn, mae Eisteddfod yr Urdd yn cynnal cystadleuaeth ‘Medal y Dysgwyr’ sy’n gwobrwyo dysgwyr Cymraeg.  

Theatr Genedlaethol Cymru

Mae'r Theatr Genedlaethol yn llwyfannu dramâu Cymraeg.  Yn aml, mae sgyrsiau ar gyfer dysgwyr cyn eu sioeau ac mae ap Sibrwd yn cynnig crynodeb Saesneg o'r perfformiadau.

Canolfannau, Cymdeithasau Cymraeg a Merched y Wawr

Mae sawl canolfan Gymraeg yn cynnal dramâu, gigs, darlithoedd a digwyddiadau cymdeithasol. Yn eu plith mae Saith Seren, Wrecsam, Tŷ Tawe, Abertawe, Theatr Soar, Merthyr Tudful a'r Atom yng Nghaerfyrddin. Mae rhestr o gymdeithasau Cymraeg ar wefan Y Lolfa.

Beth am ymuno gyda Merched y Wawr? Mae Merched y Wawr ar gyfer merched o bob oed ac mae'r mudiad yn croesawu dysgwyr yn gynnes iawn.

Merched y Wawr